Nowości regio­nalne w zbiorach

Nowości regio­nalne w zbiorach

Okładka książki "Opowieści na falach Brdy pisane"Opowieści : na falach Brdy pisane / Marta Idzik-Ropa. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Pejzaż : Muzeum Kanału Bydgo­skiego im. Seba­stiana Mali­now­skiego, 2019.
Sygn. 167875p

(…) Najstar­szym dziś żyjącym bydgo­skim szyprem jest Pan Edmund, który właśnie ukoń­czył 94 lata. Bez zaglą­dania w metrykę nikt w to nie uwierzy. Ma smukłą sylwetkę, sprawne ciało, twarz prawie bez zmarsz­czek i pamięć wręcz fanta­styczną. Jest pogodny, ma poczucie humoru i potrafi tak ciekawie opowiadać, że można go słuchać godzi­nami. Jego pradziad, dziadek i ojciec byli szyprami i on sam od chwili przyj­ścia na świat całe życie spędził na wodzie.

To wielkie szczę­ście spotkać czło­wieka, który w pamięci zachował prawie kroni­karską wiedzę z kilku­dzie­sięciu lat. Zawsze był ciekawy świata i ludzi; inte­re­so­wały go także dzieje przodków. W jego opowieści poja­wiają się nie tylko człon­kowie rodziny, ale także wszyscy, którzy własnym życiem pisali historię wiel­kiej rodziny bydgo­skich szyprów. (…)

frag­ment książki

Okładka książki "Ogrody botaniczne"Ogrody bota­niczne : poznaj przy­rodę woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. – Bydgoszcz : Regio­nalna Dyrekcja Ochrony Środo­wiska w Bydgoszczy, [2019].
Sygn. 167870p

Regio­nalna Dyrekcja Ochrony Środo­wiska w Bydgoszczy, w ramach współ­pracy z Ogro­dami Bota­nicz­nymi: Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy, Leśnego Parku Kultury i Wypo­czynku „Myślę­cinek”, Insty­tutu Hodowli i Akli­ma­ty­zacji Roślin – Państwo­wego Insty­tutu Badaw­czego oraz Ogrodem Zoobo­ta­nicznym w Toruniu, wydała publi­kację prezen­tu­jącą walory przy­rod­nicze ogrodów bota­nicz­nych województwa.

W publi­kacji oprócz walorów przy­rod­ni­czych obiektów, zwró­cono uwagę na szcze­gólną rolę, jaką pełnią współ­cze­śnie w krajo­brazie miej­skim i ochronie różno­rod­ności biolo­gicznej. Te zielone prze­strzenie, objęte ochroną prawną, wyróż­niają się zgro­ma­dzo­nymi kolek­cjami roślin i bogatą dendro­florą. Są też ekosys­te­mami zastęp­czymi dla ochrony ex situ gatunków roślin zagro­żo­nych wygi­nię­ciem z ich natu­ral­nych siedlisk. Wzbo­ga­cone często alpi­na­riami, palmiar­niami, ogro­dami róża­nymi czy też małą archi­tek­turą, czynią te tereny niezwykle atrak­cyj­nymi dla odwiedzających.

Ogrody bota­niczne służąc celom poznaw­czym i naukowym stały się współ­cze­śnie ważnymi jednost­kami w reali­zacji projektów badaw­czych i dydak­tyki, a ich codzienna dostęp­ność dla lokalnej społecz­ności i tury­stów stanowi o potrzebie trwa­łego zachowania.

Okładka książki "Człowiek i środowisko w dziejach dorzecza Brdy"Czło­wiek i środo­wisko w dzie­jach dorzecza Brdy : studium arche­olo­giczno-histo­ryczne / Jacek Woźny. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.
Sygn. 168067p, 168068

Zapre­zen­to­wany przez Jacka Woźnego punkt widzenia przy­po­mina koncepcję rela­cjo­nizmu Bruno Latoura, według którego socjo­przy­roda pozo­staje w związku z porzu­ce­niem idei głębo­kiej różnicy między naukami huma­ni­stycz­nymi a przy­ro­do­znaw­stwem. W związku z czym kultura i natura, nauka i społe­czeń­stwo, podmiot (czło­wiek) i przed­miot, rozpa­try­wane są na tym samym planie. Krajo­braz, jak pisze Jacek Woźny, nie stanowi wyłącznie mate­rial­nego otoczenia, lecz jest wypeł­niony, jak palimp­sest, histo­rycznie ukształ­to­wa­nymi i w związku z tym nakła­da­ją­cymi się na siebie znacze­niami. Wszakże owe znaczenia, mimo że nada­wane są przez społe­czeń­stwa minione, odczy­ty­wane są przez nas współ­cze­snych, a więc przez pryzmat sche­matów poję­cio­wych, ukształ­to­wa­nych w kulturze, w której my sami funk­cjo­nu­jemy. (…) Rozwa­żania Jacka Woźnego stwa­rzają dla niego asumpt do prezen­tacji dzie­dzictwa kultu­ro­wego regionu z jednej strony; z drugiej zaś do ukazania walorów tury­stycz­nych dorzecza Brdy. Dzie­dzictwo zapre­zen­to­wane podczas omawiania poszcze­gól­nych regionów dorzecza Brdy zdaje się być istotą całej pracy Jacka Woźnego. Dzie­dzictwo kultu­rowe (…) i pozo­sta­jący z nim w związku problem pamięci, nie tylko scala właściwe nam współ­cze­snym więzi społeczne, łączy także prze­szłość regionu z jego teraź­niej­szo­ścią. Ma to ogromne znaczenie dla świa­do­mości histo­rycznej jego mieszkańców.

Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Mamzera

Okładka książki "Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego"Osobli­wości przy­rody regionu kujawsko-pomor­skiego / Barbara Waldon-Rudzionek, Halina Ratyńska, Hilary Kowalski. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, copy­right 2018.
Sygn. 168053p, 168054

Piękny album poświę­cony przy­ro­dzie regionu kujawsko-pomor­skiego. Jego autorzy posta­wili sobie za zadanie zachę­cenie czytel­ników do odwie­dzenia najcie­kaw­szych ich zdaniem miejsc. Przed­sta­wiają więc inte­re­su­jące zwie­rzęta i rośliny będące niejako wizy­tów­kami regionu.

Auto­rami tekstów i foto­grafii są bydgoscy przy­rod­nicy. Album nie jest szcze­gó­łowym prze­wod­ni­kiem, raczej swoistym esejem autorów, ich spoj­rze­niem na walory przy­rod­nicze regionu. We wstępie piszą: chcemy z Państwem podzielić się naszymi osobi­stymi odczu­ciami, pokazać to, co uważamy za najbar­dziej godne uwagi i co nam się podoba. Książka zawiera popu­lar­no­nau­kowe omówienie wybra­nych przez nas obszarów, obiektów i gatunków. (…) Życzymy przy­jemnej lektury oraz zachę­camy do pozna­wania przy­rody, nie tylko naszego regionu na żywo.

Okładka książki "Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Cz. 1, Średniowiecze"Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomor­skiego. Cz. 1, Średnio­wiecze / opra­co­wali Marcin Hlebionek, Krzysztof Kwiat­kowski, Waldemar Rozyn­kowski, Małgo­rzata Strze­lecka, Michał Targowski. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2019.
Sygn. 168365, 168366

W prezen­to­wanym tomie umiesz­czono wybór tekstów źródło­wych doty­czą­cych tylko jednej epoki – średnio­wiecza. W dzie­jach regionu kujawsko-pomor­skiego wieki średnie zazna­czyły się jako okres istot­nych prze­mian społecz­nych oraz dyna­micz­nych zmian poli­tycz­nych, zwią­za­nych m.in. z powsta­niem i rozwojem państwa polskiego, burz­li­wymi dzie­jami polsko-krzy­żac­kiego sąsiedztwa czy kolo­ni­zacją miejską i wiejską na prawie niemieckim. Wielo­krotnie w czasie tej epoki różne obszary i miejsca współ­cze­snego regionu kujawsko-pomor­skiego stawały się świad­kami wyda­rzeń pamię­ta­nych jako niezmiernie ważne nie tylko dla lokal­nych społecz­ności, lecz także dla historii całego kraju. Świa­do­mość tego wywarła wpływ na dobór tekstów umiesz­czo­nych w niniej­szej publi­kacji oraz ich chro­no­lo­giczno-tema­tyczny układ, dla którego wewnętrzne cezury czasowe stanowią kluczowe momenty dziejów Polski, takie jak śmierć Leszka Białego w Gąsawie i spro­wa­dzenie krzy­żaków do Polski, pokój kaliski i pano­wanie Kazi­mierza Wiel­kiego, a także pierwszy i drugi pokój toruński.

Popu­lar­no­nau­kowy charakter tomu jest wyni­kiem przy­ję­tego z góry prze­świad­czenia, że prezen­to­wane Czytel­nikom wydaw­nictwo może stać się przy­datnym narzę­dziem pozna­wania prze­szłości dla pełnych pasji amatorów dziejów regionu kujawsko-pomor­skiego, a także dla nauczy­cieli akcen­tu­ją­cych i wpro­wa­dza­ją­cych regio­nalne treści w nauczaniu historii w szko­łach podsta­wo­wych i śred­nich. To właśnie z myślą o nich poszcze­gólne zagad­nienia opatrzono zesta­wami pytań i poleceń doty­czą­cych przed­sta­wia­nych źródeł. Im również dedy­ko­wana jest ostatnia część publi­kacji, którą stanowi aneks zawie­ra­jący mate­riały meto­dyczne w postaci dodat­ko­wych zadań.

Ze Wstępu

Źródła:

www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.projekt​pejzaz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl