Mózg

Mózg

Z okazji Tygo­dnia Mózgu w Byd­goszczy (11 – 17 marca 2019 r.) pro­po­nu­jemy zapo­znanie się z bogatym zbiorem książek o naj­waż­niej­szym ludzkim organie. Publi­kacje pre­zen­tują naj­nowsze badania z dzie­dziny psy­cho­logii, neu­ro­logii, bio­logii i ukazują kon­se­kwencje tych odkryć dla edu­kacji i życia spo­łecz­nego.

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych opra­co­wane na pod­stawie zbiorów PBW w Byd­goszczy za lata 2000 – 2018. Pobierz plik pdf 434 KB