Mózg

Mózg

Z okazji Tygo­dnia Mózgu w Bydgoszczy (11 – 17 marca 2019 r.) propo­nu­jemy zapo­znanie się z bogatym zbiorem książek o najważ­niej­szym ludzkim organie. Publi­kacje prezen­tują najnowsze badania z dzie­dziny psycho­logii, neuro­logii, biologii i ukazują konse­kwencje tych odkryć dla edukacji i życia społecznego.

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych opra­co­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy za lata 2000 – 2018. Pobierz plik pdf 434 KB