Między­na­ro­dowy Dzień Języka Ojczy­stego 2020

Między­na­ro­dowy Dzień Języka Ojczy­stego 2020

To święto upamiętnia pięciu studentów z uniwer­sy­tetu w Dhace w Bangla­deszu, którzy w 1952 roku zginęli podczas demon­stracji, w której doma­gano się nadania języ­kowi bengal­skiemu statusu języka urzę­do­wego. Prze­słanie tego dnia dla nas jest jedno – dbajmy o swój, najpięk­niejszy na świecie, język ojczysty. To święto na całym świecie ma dopomóc w ochronie różno­rod­ności języ­kowej jako dzie­dzictwa kulturowego.

Z tej okazji propo­nu­jemy wszystkim miło­śnikom języka polskiego bogate zbiory biblio­teki, zarówno książki o kulturze języka, komu­ni­kacji języ­kowej, jak również porad­niki języ­kowe dla doro­słych i dla dzieci.

Język, kultura języ­kowa, komu­ni­kacja języ­kowa – zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych za lata 2010 – 2019 opra­co­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 545 KB