Książka o czytaniu

Książka o czytaniu

W pierw­szym dniu Tygo­dnia Bibliotek, który w tym roku prze­biega pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece”, naszym czytel­nikom, zwykłym konsu­mentom książek, smako­szom, tym, którzy książ­kami się delek­tują i tym, którzy je poże­rają, pole­camy „Książkę o czytaniu” Justyny Sobo­lew­skiej.

W zbio­rach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy – sygna­tura M 160675.

Książka o czytaniu - Justyna SobolewskaWszyscy jesteśmy czytel­ni­kami. Mamy swoje ulubione książki, miejsca do czytania, sposoby ukła­dania na półkach i wspo­mnienia zwią­zane z czyta­niem. Ale samą „anatomią czytania” nie zaprzą­tamy sobie głowy zbyt często. Bardziej zajmuje nas treść książek. Tymczasem nasze zwyczaje czytel­nicze, sposoby usta­wiania książek, zakła­dania stron, ulubione miejsca do czytania – wszystko to mówi o nas wiele. A książki, które czyta­liśmy przez całe życie, w naszej pamięci ukła­dają się w rodzaj auto­bio­grafii. Pamię­tamy o pewnych wyda­rze­niach, uczu­ciach, prze­ło­mach właśnie w związku z lektu­rami, które wtedy czyta­liśmy. Wędro­wanie śladem książek czasem otwiera kolejne szufladki w pamięci.

W Polsce nie mamy wielu takich książek o książ­kach i czytaniu – w prze­ci­wień­stwie choćby do lite­ra­tury anglo­sa­skiej. Książka Justyny Sobo­lew­skiej stara się tę lukę wypełnić. Składa się z głosów wielu czytel­ników i jest tak naprawdę nieukoń­czona, bo każdy mógłby dodać do niej coś od siebie. Może też być zachętą do tego, by każdy czytelnik sporzą­dził sobie własny katalog przy­jem­ności zwią­za­nych z czytaniem.

Źródło: http://​iskry​.com​.pl/​l​i​t​e​r​a​t​u​r​a​-​p​i​e​k​n​a​-​p​o​e​z​j​a​/​4​7​7​-​k​s​i​a​z​k​a​-​o​-​c​z​y​t​a​n​i​u​.html