Kon­fe­rencja dla biblio­te­karzy

Kon­fe­rencja dla biblio­te­karzy

Kon­fe­rencja meto­dyczna „Biblio­te­karz – Współ­praca – Cyber­prze­strzeń” odbyła się 26 kwietnia 2017 r. w Biblio­tece Miej­skiej im. Jana Kaspro­wicza w Ino­wro­cławiu. Jej orga­ni­za­to­rami były: dyrektor Biblio­teki Miej­skiej w Ino­wro­cławiu, Dorota Drobnik-Ste­fańska oraz dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy, Ewa Pro­nobis-Sosnowska.

Spo­tkanie śro­do­wiska biblio­te­karzy otwo­rzyła dyrektor Biblio­teki w Ino­wro­cławiu, następnie Bartosz Wiśniewski przed­stawił ofertę kul­tu­ralną wspo­mnianej pla­cówki. Kolejnym punktem pro­gramu był temat „Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia – idea, two­rzenie i spo­tkania”, zapre­zen­to­wany przez Ewę Bedełek z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy. Po kil­ku­mi­nu­towej prze­rwie pre­zen­tację „Narzę­dzia inter­ne­towe w pro­mocji czy­tel­nictwa” przed­sta­wiła Beata Cie­ślińska, repre­zen­tu­jąca Biblio­tekę w Byd­goszczy. W dalszej części nastą­piło pod­su­mo­wanie kon­fe­rencji meto­dycznej oraz jej zakoń­czenie przez panie dyrektor z obu insty­tucji.