Stres, wypa­lenie zawo­dowe, sytu­acje trudne

Spotkanie uczest­ników sieci samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli języka angiel­skiego. Wykład kierow­nika Pracowni Wycho­wania i Psycho­lo­gicznej Pomocy Szkole: “Stres, wypa­lenie i jak sobie radzić w sytu­acjach trud­nych w pracy nauczyciela”.

Sieć nauczy­cieli jęz. angielskiego

Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­­ciela konsu­l­tanta z KPCEN w Bydgoszczy Justynę Adamską.

Sieć nauczy­cieli jęz. angielskiego

Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­­ciela konsu­l­tanta z KPCEN w Bydgoszczy Justynę Adamską.

Spotkanie nauczy­cieli jęz. niemieckiego

Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli jęz. niemiec­kiego koor­dy­no­wanej przez p. Kata­rzynę Karską-Rasmus, nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy.