E‑edukacja i tech­no­logie infor­ma­cyjne

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych i arty­kułów z czaso­pism (2008 – 2018) opra­co­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 517 KB