<span class="caps">DDA</span> i <span class="caps">FAS</span>

DDAFAS

Dorosłe Dzieci Alko­ho­lików (DDA) i alko­ho­lowy zespół płodowy (FAS) – zesta­wienie biblio­gra­ficzne na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy – wydaw­nictwa zwarte (1994 – 2013) oraz arty­kuły z czaso­pism (2011 – 2014). Pobierz plik pdf 152 KB