Anoni­mowe badanie satys­fakcji Czytel­ników

Szanowni Państwo! Wypeł­nienie ankiety zajmuje 1 – 2 minuty. Jej celem jest zbadanie efektów dzia­łal­ności Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2019/2020. Odpo­wiedzi zostaną opra­co­wane zbio­rowo i posłużą nam do oceny pracy biblio­teki i podnie­sienia jakości usług. Prosimy o zazna­czenie właści­wych odpo­wiedzi lub też wypo­wiedź pisemną. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna.

Ankieta »

Kod QRbuźki