Recyta­tO­RATOR

Zobacz kalen­darz

RECYTA­TO­RATOR – Konkurs recyta­torsko-oratorski adreso­wany do uczniów gimna­zjów z Bydgoszczy i regionu, premio­wany dodat­ko­wymi punktami, które będą doliczane do wyników testów gimna­zjal­nych przy apliko­waniu do szkoły ponad­gim­na­zjalnej. Uczest­nicy przygo­to­wują dwuele­men­towe wystą­pienia składa­jące się z recytacji wybra­nego fragmentu prozy oraz krótkiego przemó­wienia uzasad­nia­ją­cego wybór.
9.30- 10.45 – przesłu­chania konkur­sowe
10.45 – 11.30 wykład – „Rok 2018 rokiem praw kobiet”
Zwiedzanie wystawy książek o kobie­tach oraz sali poświę­conej Maria­nowi Rejew­skiemu
11.30 – ogłoszenie wyników