Recy­ta­tO­RATOR

View Calendar

RECY­TA­TO­RATOR – Konkurs recy­ta­torsko-oratorski adre­so­wany do uczniów gimna­zjów z Bydgoszczy i regionu, premio­wany dodat­ko­wymi punk­tami, które będą doli­czane do wyników testów gimna­zjal­nych przy apli­ko­waniu do szkoły ponad­gim­na­zjalnej. Uczest­nicy przy­go­to­wują dwuele­men­towe wystą­pienia skła­da­jące się z recy­tacji wybra­nego frag­mentu prozy oraz krót­kiego prze­mó­wienia uzasad­nia­ją­cego wybór.
9.30- 10.45 – prze­słu­chania konkursowe
10.45 – 11.30 wykład – „Rok 2018 rokiem praw kobiet”
Zwie­dzanie wystawy książek o kobie­tach oraz sali poświę­conej Maria­nowi Rejewskiemu
11.30 – ogło­szenie wyników