Vlogi i wideo na lekcji języka niemieckiego

Webinar prze­zna­czony dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego wszyst­kich typów szkół. Reje­stracja drogą elek­tro­niczną: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl do 19.10.2020 r. Link otrzy­mają Państwo po zgło­szeniu udziału. Dodat­ko­wych infor­macji udzie­lają Alina Melnicka-Zygmunt i Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz tel. 52 341 19 84 w. 18.

Dzień Mariana Rejewskiego

W programie:

 • prelekcja płk. Jerzego Lelwica
 • posa­dzenie Dębu Pamięci Mariana Rejewskiego
 • zwie­dzanie Sali Pamięci poświę­conej wybit­nemu kryptologowi
 • promocja publi­kacji „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”
 • szachy plene­rowe
 • pokój zagadek
 • gry logiczne
 • poczę­stunek

Naro­dowe Czytanie 2020

 • list Prezy­denta RP
 • oglą­danie Ręko­pisu „Balla­dyny” Juliusza Słowac­kiego w biblio­tece cyfrowej Polona
 • multi­me­dialny quiz
 • wersja cyfrowa pełnego tekstu „Balla­dyny” Juliusza Słowackiego
 • foto­gra­ficzna relacja z wystawy zbiorów biblio­tecz­nych zwią­za­nych z tema­tyką akcji
 • prezen­tacja cytatów „Wartości i anty­war­tości w Balla­dynie Juliusza Słowackiego”
 • plakat inte­rak­tywny
 • wysłu­chanie przed­sta­wienia z archiwum Teatru Polskiego Radia

Recy­ta­tO­RATOR

Ostatni dzień nadsy­łania prac w konkursie adre­so­wanym do uczniów klas VIIVIII szkół podsta­wo­wych Bydgoszczy oraz powiatów bydgo­skiego, nakiel­skiego i cheł­miń­skiego. Każdy uczestnik przy­go­to­wuje dwuele­men­tową prezen­tację: prze­mó­wienie uzasad­nia­jące wybór recy­to­wa­nego frag­mentu – czas trwania do 2 min., recy­tacja frag­mentu prozy – czas trwania 2 – 3 min. Uczestnik nagrywa swą prezen­tację w formie filmu (format MP4), a następnie prze­syła go wraz z kartą zgło­szenia w terminie do 27 maja 2020.

Tydzień Bibliotek 2020

Siedem­nasta edycja Tygo­dnia Bibliotek, która w tym roku prze­biega pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece“, odbę­dzie się online. Tydzień Bibliotek rozpo­czyna się 8 maja – w Dniu Biblio­te­karza i Bibliotek. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka przy­go­to­wała dla czytel­ników kilka niespo­dzianek. Bądźcie z nami przez cały tydzień – i później 🙂 – zapra­szamy na stronę inter­ne­tową i nasz Facebook.

Otwarcie biblio­teki dla czytelników

Wzno­wienie pracy wypo­ży­czalni po zdjęciu zakazu prowa­dzenia dzia­łal­ności biblio­tecznej w związku ze znosze­niem ogra­ni­czeń zwią­za­nych z COVID-19.

Znam barwy i symbole narodowe

Cele zajęć:

 • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej,
 • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami narodowymi,
 • kształ­to­wanie postaw patriotycznych,
 • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.

Znam barwy i symbole narodowe

Cele zajęć:

 • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej,
 • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami narodowymi,
 • kształ­to­wanie postaw patriotycznych,
 • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.

Znam barwy i symbole narodowe

Cele zajęć:

 • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej,
 • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami narodowymi,
 • kształ­to­wanie postaw patriotycznych,
 • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.