Wybrane nowości na biblio­tecznej półce – luty 2021

Wybrane nowości na biblio­tecznej półce – luty 2021

Okładka książki "Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach" © GWP | All Rights Rese­rvedTerapia poznawczo-beha­wio­ralna oparta na proce­sach : wiedza i kluczowe kompe­tencje / redakcja naukowa: Steven C. Hayes, Stefan G. Hofmann ; prze­kład: Anna Sawicka-Chrap­ko­wicz, Agnieszka Pały­nyczko-Ćwiklińska, Sylwia Pikiel. - Wydanie pierwsze w języku polskim 2020 rok. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne sp. z o.o., 2020.

Sygn. 168798. 168799

Dwaj wybitni badacze – Steven C. Hayes i Stefan G. Hofmann – stwo­rzyli książkę prze­ło­mową, która łączy korzyści płynące z różnych modeli w ramach terapii poznawczo-beha­wio­ralnej, w tym nurtów tak zwanej trze­ciej fali. Jest to pierwsza tak wszech­stronna publi­kacja – zawiera prze­gląd najważ­niej­szych założeń, dzie­dzin i obszarów stano­wią­cych teore­tyczne funda­menty tytu­ło­wego podej­ścia jako zbioru empi­rycznie zwery­fi­ko­wa­nych terapii, a także szcze­gó­łowe omówienie podsta­wo­wych kompe­tencji klinicz­nych w zakresie inter­wencji beha­wio­ral­nych, poznaw­czych, doświad­cze­nio­wych oraz opar­tych na akcep­tacji i uważności.

Pozwala dogłębnie zrozu­mieć podsta­wowe procesy zmiany w ramach wdra­ża­nych inter­wencji, które powi­nien znać każdy klini­cysta. Stanowi olbrzymi krok naprzód w rozwoju przed­mio­towej dzie­dziny, wyzna­czając nowe stan­dardy psycho­te­rapii opartej na dowodach.

Okładka książki "Wnioskowanie statystyczne w badaniach pedagogicznych" © Aspra-JR | All Rights Rese­rvedWnio­sko­wanie staty­styczne w bada­niach peda­go­gicz­nych : testy para­me­tryczne, reali­zacja z wyko­rzy­sta­niem tech­no­logii kompu­te­ro­wych / Włodzi­mierz Rudenko. - Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza Aspra-JR, 2020.

Sygn. 168808, 168809

W podręcz­niku autor omawia proble­ma­tykę meto­do­logii użycia wnio­sko­wania staty­stycz­nego w peda­go­gice (esty­macja para­me­trów, testo­wanie hipotez, metody analizy wariancji). W sposób dostępny, choć bez uprosz­czeń prze­pisów mate­ma­tycz­nych, przy­bliża mate­riał z teorii praw­do­po­do­bień­stwa, którego znajo­mość jest konieczna dla przy­szłych specja­li­stów kierunków peda­go­gicz­nych. Książka ta jest prze­zna­czona dla studentów i wykła­dowców, naukowców i prak­tyków pracu­ją­cych w placów­kach oświa­to­wych oraz wszyst­kich tych, którzy pragną profe­sjo­nalnie zajmować się dzia­łal­no­ścią naukowo-pedagogiczną.

Okładka książki "Społeczno-pedagogiczne i kulturowe konteksty migracji dzieci" © Impuls | All Rights Rese­rvedSpołeczno-peda­go­giczne i kultu­rowe konteksty migracji dzieci / Łukasz Albański. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2020.

Sygn. 168817, 168818

W niniej­szej publi­kacji staram się dokonać wszech­stronnej analizy zjawiska migracji dzieci z naci­skiem na specy­fikę migracji osób mało­let­nich, warunki i następ­stwa tych migracji, nie dając jednak żadnych osta­tecz­nych rozstrzy­gnięć oraz nie rosz­cząc sobie prawa do cało­ścio­wego opisu zjawiska. Jestem też świa­domy tego, że doko­nany przeze mnie wybór typów migracji dzie­cię­cych zawęża dyskusję do specy­ficz­nych przy­padków dzieci, które są w procesie migracji wyklu­czone, odrzu­cone i wyko­rzy­stane przez doro­słych. Zapre­zen­to­wany w pracy obraz dzie­ciń­stwa może przez to wydawać się Czytel­ni­kowi nadzwy­czaj pesy­mi­styczny. Moim celem było jednak wska­zanie, w jaki sposób niektórzy mało­letni migranci są uwikłani w różnego rodzaju relacje i sytu­acje społeczne. Idąc za postu­latem Korczaka, żeby w dziecku zoba­czyć przede wszystkim czło­wieka, starałem się zdekon­stru­ować dyskursy, towa­rzy­szące dzie­cięcym migra­cjom, tworzące czasami błędne ocze­ki­wania w stosunku do konstruktu dziecka migranta oraz wskazać, że dla prak­tyki peda­go­gicznej, zarówno w wymiarze aktu­alnym, jak i w biogra­ficznym, osobne, wyizo­lo­wane dziecko migrant nie istnieje. Akcent na relacje w otoczeniu dziecka oraz uwikłanie tych relacji w społeczno-kultu­rowe konteksty funk­cjo­no­wania migracji są istot­nymi elemen­tami zrozu­mienia dyna­miki zjawiska migracji dzieci…

Autor (frag­ment Wstępu)

Okładka książki "Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju" © Impuls | All Rights Rese­rvedWybrane narzę­dzia do programu psycho­sty­mu­lacji dzieci w wieku przed­szkolnym z defi­cy­tami i zabu­rze­niami rozwoju / Anna Fran­czyk, Kata­rzyna Krajewska. – Wydanie II. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2020.

Sygn. 168819

Któż z Was nie pamięta słynnej książki „z paja­cy­kiem“, czyli Programu psycho­stu­mu­lacji dzieci w wieku przed­szkolnym z defi­cy­tami i zabu­rze­niami rozwoju? Dla wielu tera­peutów, specja­li­stów i nauczy­cieli był to drogo­wskaz, z którego korzy­stali i korzy­stają w swojej pracy. Nakład książki był wielo­krotnie wyczer­py­wany i wzna­wiany z uwagi na ogromne zain­te­re­so­wanie. Dziś Autorki tego słyn­nego podręcz­nika zapra­szają do nowej publi­kacji, która ukazała się nakładem Oficyny Wydaw­ni­czej „Impuls“ pt. Wybrane narzę­dzia do programu psycho­sty­mu­lacji dzieci w wieku przed­szkolnym z defi­cy­tami i zabu­rze­niami rozwoju.

Inte­gralną częścią pracy tera­peu­tycznej jest posta­wienie diagnozy, która stanowi bazę danych o tym, co dziecko lubi robić, jakie czyn­ności dają mu radość, co potrafi, a co może spra­wiać mu trud­ność. Skupienie się w dzia­łal­ności diagno­stycznej na punk­tach pozy­tyw­nych dziecka pozwoli ukie­run­kować skuteczną pracę nauczyciela.

Diagno­zo­wanie umie­jęt­ności i możli­wości dziecka powinno odbywać się przede wszystkim poprzez zabawę. Zabawa jest przy­jem­no­ścią, która pomaga mu radzić sobie ze wszyst­kimi trud­nymi emocjami. Podczas zabawy dziecko uczy się twórczo prze­zwy­ciężać różne prze­szkody. Zabawa jest jedno­cze­śnie natu­ralnym sposobem nawią­zy­wania kontaktu zarówno między dziećmi, jak i między dziec­kiem a dorosłym.

Dzięki różnym formom i rodzajom zabaw mamy szansę zbli­żenia się do dziecka, stwo­rzenia mu poczucia bezpie­czeń­stwa, pozy­skania jego zaufania i dostrze­żenia jego tzw. punktów pozy­tyw­nych. Możemy również poznać najskrytsze tajniki dzie­cięcej psychiki – ukryte lęki, trud­ności, budzące się zdol­ności, zain­te­re­so­wania, bazę wszel­kich jego możliwości.

Najlep­szym inicja­torem zabaw jest samo dziecko. To ono wie, czym i w jaki sposób chce się bawić. Rolą nauczy­ciela tera­peuty, jako bacz­nego obser­wa­tora i zarazem współ­uczest­nika czyn­ności, jest takie pokie­ro­wanie zabawą, by dziecko czer­pało z niej przy­jem­ność, a nauczy­ciel wiedzę diagnostyczną.

Uzupeł­nie­niem prowa­dzonej przez nauczy­ciela tera­peutę diagnozy mogą być diagno­styczne karty pracy. Narzę­dzie to musi być dosto­so­wane do aktu­al­nych możli­wości i umie­jęt­ności dziecka.

Okładka książki "Praktyczny przewodnik dla nauczycieli uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole średniej" © Fraszka Eduka­cyjna | All Rights Rese­rvedPrak­tyczny prze­wodnik dla nauczy­cieli uczniów ze spek­trum zabu­rzeń auty­stycz­nych w szkole śred­niej / Debra Costley, Elaine Keane, Trevor Clark i Kathie Lane ; [tłumacz: Kata­rzyna Kmieć-Krzew­niak]. – Warszawa : Fraszka Eduka­cyjna, 2020.

Sygn. 168821, 168822

Książka została napi­sana przez grono badaczy austra­lij­skich, ale problemy nauczy­cieli, mają­cych w swoich klasach w szko­łach śred­nich uczniów z auty­zmem, na całym świecie są takie same. Warto skorzy­stać z ich prze­my­śleń i doświadczeń.

Propo­zycje dzia­łania mają charakter uniwer­salny, są łatwe do zasto­so­wania, a jedno­cze­śnie niezwykle skuteczne.

Okładka książki "Nabici w facebooka" © Media Rodzina | All Rights Rese­rvedNabici w face­booka : prze­stroga przed kata­strofą / Roger McNamee. - Poznań : Media Rodzina, 2020.

Sygn. 168837, 168838

Fascy­nu­jąca osobista opowieść, ale też bardzo wnikliwa analiza sił, które mogą znisz­czyć nasz świat. Książka opowiada o Face­booku i jego twór­cach, a zarazem ukazuje historię biznesu zwią­za­nego z nowymi tech­no­lo­giami oraz ludzi, którzy je tworzyli = a teraz zabrakło im odwagi, by stanąć oko w oko z demo­nami, które sami powo­łali do życia. Autor, Roger McNamee, doradca Zucker­berga w pierw­szych latach dzia­łania Face­booka, potrze­bował trochę czasu, by zrozu­mieć, co tak naprawdę się stało i co z tym zrobić. W rezul­tacie otrzy­ma­liśmy książkę, która jasno i precy­zyjnie wyja­śnia, dlaczego nowe tech­no­logie mogą zagrażać demokracji.

Sztuczna inte­li­gencja może być jednym z najwięk­szych społecz­nych zagrożeń. W takich firmach jak Face­book czy Google ma ona olbrzymią prze­wagę: nieprze­brane źródła infor­macji i skalo­wal­ność systemu, niezwykle dokładne profile ponad dwóch miliardów użyt­kow­ników (co w przy­padku Face­booka oznacza również głębokie zrozu­mienie tego, co porusza ich emocje), dokładny obraz loka­li­zacji wszyst­kich użyt­kow­ników, ich związków i aktyw­ności, a także finan­sowe prze­słanki do tego, żeby mani­pu­lować uwagą użyt­kow­ników bez względu na konse­kwencje. Można powie­dzieć, że ta sztuczna inte­li­gencja jest bezpo­średnio podpięta do mózgów ponad dwóch miliardów ludzi, którzy nie zdają sobie z niczego sprawy.“

(frag­ment książki)

Okładka książki "Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera pomagająca rozumieć i wyrażać sympatię oraz miłość" © Harmonia | All Rights Rese­rvedTerapia poznawczo-beha­wio­ralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Asper­gera poma­ga­jąca rozu­mieć i wyrażać sympatię oraz miłość / Tony Attwood, Michelle Garnett. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia, 2020.

Sygn. 168845, 168846

Dzieci i nasto­latki z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu często mają trud­ności z odru­chowym, intu­icyjnym okazy­wa­niem ciepłych uczuć: sympatii i miłości. Nierzadko nie rozu­mieją, że ich rodzice, rodzeń­stwo i przy­ja­ciele potrze­bują czułości. Jeszcze większe wyzwanie stanowi dla nich wyra­żanie sympatii do nauczy­cieli, zaprzy­jaź­nio­nych tera­peutów lub przy­ja­ciół rodziny.

Tony Attwood i Michelle Garnett – eksperci w dzie­dzinie autyzmu z wielo­letnim doświad­cze­niem – przed­sta­wiają autorski program terapii poznawczo-beha­wio­ralnej, dzięki któremu chłopcy i dziew­częta z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu nauczą się rozpo­znawać oraz wyrażać sympatię i miłość w taki sposób, który będzie spra­wiał radość zarówno im, jak i osobom z ich otoczenia. Zapre­zen­to­wane w książce ćwiczenia umoż­liwią dzie­ciom i nasto­latkom z ASD odczy­ty­wanie swoich emocji oraz uczuć innych osób na podstawie zacho­wania, gestów lub słów, a także ułatwią wybór właściwej reakcji. Program stwo­rzono z myślą o nauczy­cie­lach, psycho­lo­gach i tera­peu­tach, którzy mogą go reali­zować z dziec­kiem indy­wi­du­alnie lub z grupą od dwóch do sześciu osób.

Attwood i Garnett przed­sta­wiają nowe, pozy­tywne ujęcie zabu­rzeń ze spek­trum autyzmu, co jest potrzebne i mile widziane. Ich program zawiera wska­zówki, jak uczyć dzieci z auty­zmem prze­ży­wania oraz wyra­żania sympatii i miłości, czyli umie­jęt­ności niezbęd­nych czło­wie­kowi i kluczo­wych dla funk­cjo­no­wania w rodzinie.

dr Susan W. White dyrektor Virginia Tech Autism Clinic

Okładka książki "Cyfrowy warszatat humanisty" © PWN | All Rights Rese­rvedCyfrowy warsztat huma­nisty / Anna Matysek, Jacek Tomasz­czyk. - Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2020.

Sygn. 168850, 168851

Do niedawna huma­ni­styka była postrze­gana jako dzie­dzina, w której tech­no­logie infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyjne nie odgry­wają znaczącej roli, a komputer wyko­rzy­sty­wany jest głównie jako nowo­czesna maszyna do pisania. Jednak w ostat­nich latach ten obraz uległ zmianie.

Przed­sta­wi­ciele nauk huma­ni­stycz­nych coraz częściej stosują tech­nikę infor­ma­tyczną do prowa­dzenia szero­kich badań i analiz kompu­te­ro­wych czy reali­zacji wspól­nych projektów. Tę nową, wzbo­ga­coną formę dzia­łal­ności naukowej huma­ni­stów nazwano huma­ni­styką cyfrową.

Książka stanowi przy­jazny podręcznik dla studentów i dokto­rantów piszą­cych prace dyplo­mowe i rozprawy doktor­skie. Autorzy opisują najbar­dziej funk­cjo­nalne, zwykle bezpłatne apli­kacje i źródła infor­macji; poka­zują krok po kroku, jak z nich korzy­stać, aby osią­gnąć najlepsze rezul­taty w procesie badawczym.

W poszcze­gól­nych rozdzia­łach, które odpo­wia­dają etapom procesu badaw­czego, autorzy prezen­tują: programy wspo­ma­ga­jące pracę koncep­cyjną (mapy myśli, hierar­chiczne edytory tekstu), uniwer­salne i specja­li­styczne źródła wraz z najsku­tecz­niej­szymi meto­dami wyszu­ki­wania infor­macji, programy do zarzą­dzania biblio­grafią, umoż­li­wia­jące tworzenie popraw­nych przy­pisów biblio­gra­ficz­nych i auto­ma­tyczne gene­ro­wanie biblio­grafii załącz­ni­kowej, elek­tro­niczne notat­niki, dzięki którym zysku­jemy niespo­ty­kane w świecie analo­gowym możli­wości groma­dzenia różnego typu infor­macji – tekstu, grafiki, dźwięku, animacji, stron inter­ne­to­wych, metodę pracy z proce­sorem tekstu, mene­dżerem biblio­grafii i elek­tro­nicznym notat­ni­kiem – posłu­gi­wanie się tymi trzema apli­ka­cjami w sposób syste­mowy znacząco usprawnia proces badawczy, skra­cając czas wyszu­ki­wania i opra­co­wania mate­riałów, a także ułatwia pisanie tekstów.

Okładka książki "Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych" © Adam Marszałek | All Rights Rese­rvedDziecko i dzie­ciń­stwo w bada­niach peda­go­gicz­nych / redakcja naukowa Marzenna Magda-Adamo­wicz, Ewa Kowalska. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2020.

Sygn. 168856, 168857

Niniejsza mono­grafia adre­so­wana jest szcze­gólnie dla studentów peda­go­giki i pracow­ników naukowo-dydak­tycz­nych prowa­dzą­cych eksplo­racje z zakresu peda­go­giki dziecka”

(frag­ment wstępu)

Okładka książki "Miłość a pedagogika" © Wydaw­nictwa UW | All Rights Rese­rvedMiłość a peda­go­gika / redakcja naukowa Krzysztof Kamiński. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2020.

Sygn. 168879

Autorzy podej­mują temat miłości w odnie­sieniu do szeroko rozu­mianej peda­go­giki w rozma­itych aspek­tach – to wielo­głos pocho­dzący z wielu obszarów nauko­wych. Cechuje ich wielo­barw­ność świa­to­po­glą­dowa i różny poziom wraż­li­wości, ale wszyscy są prze­ko­nani, że miłość w kontek­ście peda­go­gicznym to zagad­nienie doniosłe, którym należy się zajmować. Zróż­ni­co­wanie ujęć tego zagad­nienia oraz postaw i poglądów sprawia, że w prezen­to­wanej mono­grafii czytelnik znaj­dzie treści, które go zain­te­re­sują i zain­spi­rują w odnie­sieniu zarówno do badań nauko­wych, jak i peda­go­gicznej (eduka­cyjnej, wycho­waw­czej) dzia­łal­ności praktycznej.

Tom otwiera wpro­wa­dzenie czytel­ników w najważ­niejsze dyskusje doty­czące pojęcia miłości. W pierw­szej części zawarto arty­kuły, w których z kunsztem i właściwą huma­ni­styce finezją zostało omówione znaczenie tego pojęcia, a także – na podstawie badań – zapre­zen­to­wane społeczne funk­cjo­no­wanie miłości. Część druga to zbiór tekstów ukazu­ją­cych miłość w różnych kontek­stach kultu­ro­wych, odda­jący zróż­ni­co­wanie i bogactwo inspi­racji, które wiążą się z proble­ma­tyką miłości. Takie ujęcie pozwala na dobre przy­go­to­wanie do rozważań ściśle peda­go­gicz­nych z części trze­ciej. Autorzy próbują uchwycić w niej bowiem niezwy­kłość feno­menu miłości w doświad­czeniu pedagogicznym.

Okładka książki "My daliśmy radę, tobie też się uda!" © Harmonia Univer­salis | All Rights Rese­rvedMy daliśmy radę, tobie też się uda! : Prze­wodnik po życiu na świecie dla osób z zespołem Asper­gera / Tony Attwood, Craig R. Evans, Anita Lesko ; prze­kład Maria Moskal, Mentorzy: Qazi Fazli Azeem, Garry Burge, James Buzon, Bob Castleman, Mitch Chri­stian, Debbie Denen­burg, Charli Devnet, Temple Grandin, Ruth Elaine Joyner Hane, Paul Isaacs, Dr. Know, Karen Krejcha, Henny Kupfer­stein, Anita Lesko, Richard Maguire, John Makin, Larry Moody, Lisa Morgan, Jennifer Cook O’Toole, Lars Perner, Jeanette Purkis, Mary Robison, Steve Selpal, Dr. Stephen M. Shore, Dr. Patrick Suglia, Liane Holiday Willey, Alexis Wine­mann. – Wydanie I. – Gdansk : Harmonia Univer­salis, 2020.

Sygn. 168880

Książka „My daliśmy radę, Tobie też się uda!“ to nieza­stą­piony zbiór porad sfor­mu­ło­wa­nych przez znane osoby z zespołem Asper­gera lub auty­zmem wyso­ko­funk­cjo­nu­jącym i kiero­wa­nych do innych osób ze spek­trum. Każdy z 17 rozdziałów poświę­cony jest konkretnym trud­no­ściom towa­rzy­szącym ASD, które rozpo­znano na podstawie nowa­tor­skiego badania prze­pro­wa­dzo­nego przez dr. Tony’ego Attwooda, Craiga Evansa i Anitę Lesko. Auto­rami porad są między innymi dr Temple Grandin i dr Stephen M. Shore, a każdy rozdział kończy się szcze­gó­łowym i życz­liwym komen­ta­rzem dr. Tony’ego Attwooda. Publi­kację uzupeł­niają barwne repro­dukcje prac plastycz­nych wyko­na­nych przez arty­stów z auty­zmem. Książka stanowi źródło wiedzy, a także nadziei – to pozycja obowiąz­kowa dla rodziców i tera­peutów osób z zespołem Asper­gera lub auty­zmem wysokofunkcjonującym.

Okładka książki "Następstwa braku bezpieczeństwa w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi" © Difin | All Rights Rese­rvedNastęp­stwa braku bezpie­czeń­stwa w pracy reso­cja­li­za­cyjnej z nielet­nimi / Marek Łuka­sie­wicz. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 168882, 168883

Książka dotyczy sytu­acji zagro­żenia i/lub utraty bezpie­czeń­stwa jakich doświad­czają pracow­nicy peda­go­giczni placówek reso­cja­li­za­cyj­nych dla nielet­nich w prak­tyce. Zapro­po­no­wana defi­nicja, tych sytu­acji oraz propo­zycje profe­sjo­nal­nego reago­wania wobec ich poja­wienia się nie były podej­mo­wane przez żadnego z polskich autorów. Wśród następstw takich sytu­acji, oprócz stresu i wypa­lenia zawo­do­wego opisano i zilu­stro­wano wyni­kami badań, również inne reakcje wraz z ich konse­kwen­cjami dla procesu reso­cja­li­zacji. Ponadto dostępne opra­co­wania na temat stresu i wypa­lenia zawo­do­wego nie odnoszą się opisy­wanej grupy zawo­dowej peda­gogów reso­cja­li­zacji. Zapro­po­no­wane rozwią­zania mogą być przy­datne dla poten­cjal­nego odbiorcy w przy­swo­jeniu sobie podsta­wo­wych zasad zwią­za­nych z reago­wa­niem wobec sytu­acji zagro­żenia i/lub utraty bezpie­czeń­stwa w pracy z nieletnimi.

Źródła (linki otwie­rają się w nowych oknach):

www​.gwp​.pl
www​.aspra​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.fraszka​.edu​.pl
www​.media​ro​dzina​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.pwn​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.wuw​.pl
www​.difin​.pl