Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy rozszerza zakres realizowanych działań o nowe zadania, zawarte w w/w rozporządzeniu:

  • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy oraz samokształcenia dla nauczycieli.

Zadania są realizowane w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w ramach kompetencji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej wynikających z w/w rozporządzenia. Działania mają na celu kompleksowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w rozwiązywaniu ich problemów.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka serdecznie zaprasza szkoły i placówki do wspólnego zaplanowania form wspomagania i ich realizacji.
W ramach kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy proponuje różne formy wsparcia:

  • Gromadzenie literatury zgodnie z potrzebami placówki
  • Doskonalenie nauczycieli
  • Opracowywanie informacji na określony przez placówkę temat
  • Współpraca ze środowiskiem (organizowanie wystaw, spotkań, konkursów)
  • Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach nauczania
  • Opracowywanie informacji o zasobach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (zestawienia bibliograficzne)
  • Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Zapraszamy także nauczycieli do skorzystania z oferty szkoleniowej i warsztatowej w ramach kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Każda propozycja stanowi jedynie przykład i zostanie zmodyfikowana oraz dostosowana do potrzeb konkretnej szkoły lub placówki.
Zapraszamy do współpracy nauczycieli bibliotekarzy w ramach przedmiotowej sieci współpracy oraz nauczycieli innych przedmiotów.

Tel. kontaktowy 52 341 19 84 wew. 16