Wspo­ma­ganie szkół i placówek oświatowych

Zgodnie z treścią Rozpo­rzą­dzenia Mini­stra Edukacji Naro­dowej z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie szcze­gó­ło­wych zasad dzia­łania publicz­nych bibliotek peda­go­gicz­nych, Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy rozszerza zakres reali­zo­wa­nych działań o nowe zadania, zawarte w w/w rozporządzeniu:

  • orga­ni­zo­wanie i prowa­dzenie wspo­ma­gania szkół i placówek w reali­zacji zadań dydak­tycz­nych, wycho­waw­czych i opie­kuń­czych, w tym w wyko­rzy­sty­waniu tech­no­logii informacyjno-komunikacyjnej,
  • orga­ni­zo­wanie i prowa­dzenie wspo­ma­gania bibliotek szkol­nych, w tym w zakresie orga­ni­zacji i zarzą­dzania tymi bibliotekami,
  • orga­ni­zo­wanie i prowa­dzenie sieci współ­pracy oraz samo­kształ­cenia dla nauczycieli.

Zadania są reali­zo­wane w poro­zu­mieniu z Radą Peda­go­giczną w ramach kompe­tencji Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej wyni­ka­ją­cych z w/w rozpo­rzą­dzenia. Dzia­łania mają na celu komplek­sowe wsparcie szkół i placówek oświa­to­wych w rozwią­zy­waniu ich problemów.

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka serdecznie zaprasza szkoły i placówki do wspól­nego zapla­no­wania form wspo­ma­gania i ich realizacji.
W ramach komplek­so­wego wspo­ma­gania szkół i placówek oświa­to­wych Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy propo­nuje różne formy wsparcia:

  • Groma­dzenie lite­ra­tury zgodnie z potrze­bami placówki
  • Dosko­na­lenie nauczycieli
  • Opra­co­wy­wanie infor­macji na okre­ślony przez placówkę temat
  • Współ­praca ze środo­wi­skiem (orga­ni­zo­wanie wystaw, spotkań, konkursów)
  • Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci i młodzieży na różnych pozio­mach nauczania
  • Opra­co­wy­wanie infor­macji o zaso­bach Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej (zesta­wienia bibliograficzne)
  • Miejski Program Wspie­rania Ucznia Zdolnego

Zapra­szamy także nauczy­cieli do skorzy­stania z oferty szko­le­niowej i warsz­ta­towej w ramach komplek­so­wego wspo­ma­gania szkół i placówek oświatowych.

Szcze­gó­łową ofertę w ramach form wspo­ma­gania przed­sta­wiono w prezen­tacji.

Każda propo­zycja stanowi jedynie przy­kład i zostanie zmody­fi­ko­wana oraz dosto­so­wana do potrzeb konkretnej szkoły lub placówki.
Zapra­szamy do współ­pracy nauczy­cieli biblio­te­karzy w ramach przed­mio­towej sieci współ­pracy oraz nauczy­cieli innych przedmiotów.

Tel. kontak­towy 52 341 19 84 wew. 16