Święto Woje­wództwa

Święto Woje­wództwa

Święto województwa

Tego­roczne obchody Święta Woje­wództwa rozpoczną się 7 czerwca we Włocławku. To było pierwsze miasto w naszym regionie, które podczas swych piel­grzymek na Kuja­wach i Pomorzu odwie­dził święty Jan Paweł II, patron woj. kujawsko-pomor­skiego. Uroczy­stości rozpocznie msza święta w intencji woje­wództwa i jego miesz­kańców, a po niej zapla­no­wany jest koncert upamięt­nia­jący setną rocz­nicę urodzin papieża Polaka „Muzyczne listy Jana Pawła II do młodych”. W połu­dnie odbę­dzie się uroczysta sesja sejmiku. Głównym tematem będzie trzy­dzie­sto­lecie odro­dzenia samo­rządu tery­to­rial­nego w Polsce. Więcej infor­macji na stronie kujawsko​-pomor​skie​.pl.

Propo­zycja biblio­teki – „Jan Paweł II – podróże papieża – quiz“ – wpisuje się w obchody Święta Woje­wództwa. Zachę­camy czytel­ników i uczniów do przy­po­mnienia sobie piel­grzymek naszego wiel­kiego rodaka.