Spotkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

Spotkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

W czytelni głównej odbyło się spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych koordy­no­wanej przez nauczy­ciela-konsul­tanta KPCEN mgr Justynę Adamską. Nauczy­cielom przed­sta­wiono bogatą ofertę księgo­zbioru anglo­ję­zycz­nego PBW przydat­nego do wykorzy­stania na lekcjach z dziećmi i młodzieżą. Kolejne spotkanie w czytelni zapla­no­wano na grudzień.