Spo­tkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

Spo­tkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

W czy­telni głównej odbyło się spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół pod­sta­wo­wych koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-kon­sul­tanta KPCEN mgr Justynę Adamską. Nauczy­cielom przed­sta­wiono bogatą ofertę księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego PBW przy­dat­nego do wyko­rzy­stania na lek­cjach z dziećmi i mło­dzieżą. Kolejne spo­tkanie w czy­telni zapla­no­wano na gru­dzień.