Przed­mio­towa sieć współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli bibliotekarzy

SPOTKANIA SIECI WSPÓŁ­PRACY I SAMO­KSZTAŁ­CENIA NAUCZY­CIELI BIBLIO­TE­KARZY SZKÓŁ BYDGOSKICH

Kolejne spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich odbyło się 19 paździer­nika 2016 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy. Tym razem o różnych formach promocji czytel­nictwa w szko­łach ponad­gim­na­zjal­nych opowie­działy kole­żanki z Zespołu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy i kole­żanka z Zespołu Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy. Spotkanie było również okazją do uaktu­al­nienie wiedzy na temat książek, nowości na rynku wydaw­ni­czym, doty­czą­cych proble­ma­tyki czytel­nictwa i czytania. Zakoń­czy­liśmy reflek­sjami nad warsz­tatem pracy nauczy­ciela biblio­te­karza oraz możli­wo­ściami i ogra­ni­cze­niami w zakresie promocji czytel­nictwa w szkole.

15 czerwca 2016 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie w ramach Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich. Tym razem przed­miotem szko­lenia były zagadnienia:

  • Noc Bibliotek formą promocji bibliotek i czytelnictwa
  • Praca z czytel­ni­kiem opornym
  • Webi­naria – inter­ne­towe semi­naria dla nauczy­cieli bibliotekarzy
  • Promo­wanie książki metodą book­tal­king ( wpro­wa­dzenie do konkursu )
  • Tworzenie quizu w apli­kacji Quizizz

1 marca 2016 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie w ramach Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich. Celem szko­lenia było dzie­lenie się wiedzą i pomy­słami doty­czą­cymi upowszech­niania czytel­nictwa oraz promocja działań bibliotek w tym zakresie. Zapre­zen­to­wano formy pracy z czytel­ni­kiem w Biblio­tece Peda­go­gicznej w Bydgoszczy, Gimna­zjum nr 9 w Bydgoszczy, Szkole Podsta­wowej nr 36 w Bydgoszczy i innych biblio­te­kach szkol­nych miasta. Wska­zano na święta biblio­teczne, które są okazją do popu­la­ry­zacji czytel­nictwa, podkre­ślenia roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zain­te­re­so­wania książką szero­kich kręgów społe­czeń­stwa. Nauczy­ciele biblio­te­karze poznali również narzę­dzie Tagxedo – tworzenie chmur wyrazów. Podczas dyskusji wyod­ręb­niono najsku­tecz­niejsze, zdaniem uczest­ników spotkania, formy promocji czytel­nictwa. Nawią­zano również do hasła tego­rocz­nego Tygo­dnia Biblio­teki – „Biblio­teka inspi­ruje”. Wska­zano na rolę nauczy­ciela biblio­te­karza jako anima­tora, inspi­ra­tora czytelnictwa.

16 grudnia 2015 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego odbyło się spotkanie Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgoskich.
Zgodnie z programem zebrania omówiono kontrakt, zawie­ra­jący nazwę sieci, temat – problem, który jest przed­miotem pracy sieci oraz cel jej funk­cjo­no­wania. Usta­lono zadania koor­dy­na­tora i członków sieci (wzajemne zobo­wią­zania m.in. zasadę dzie­lenia się doświad­cze­niem, pomy­słami, mate­ria­łami, – „nie tylko biorę, ale również daję”). Przy­jęto sposób komu­ni­ko­wania się pomiędzy spotka­niami oraz miejsce i rodzaj spotkań członków sieci.

W pierw­szej części szko­lenia nauczy­ciele biblio­te­karze starali się ustalić, co wiemy o kompe­ten­cjach czytel­ni­czych naszych uczniów i nauczy­cieli? Zapre­zen­to­wano również wybrane metody upowszech­nianie czytania dla przy­jem­ności, zachę­cania do sięgania po różnego rodzaju lite­ra­turę, rozwi­jania świa­do­mości lite­rac­kiej czytelników.

Drugą część zebrania stano­wiło spotkanie autor­skie z prof. Andrzejem S. Dysza­kiem, autorem książki „Gwara miejska bydgoszczan”.

SPOTKANIE KONSUL­TA­CYJNE NAUCZY­CIELI BIBLIO­TE­KARZY SZKÓŁ BYDGOSKICH

16 listo­pada 2015 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Marian Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie konsul­ta­cyjne nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich. Jednym z celów zebrania było zapre­zen­to­wanie wyników badań ankie­to­wych prze­pro­wa­dzo­nych wśród nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich, w związku z plano­wa­niem działań wspie­ra­ją­cych biblio­teki szkolne przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Przed­sta­wiono również ofertę szko­le­niową Biblio­teki dla nauczy­cieli i uczniów. Uczest­nicy zebrania przy­jęli z zain­te­re­so­wa­niem propo­zycję utwo­rzenia przed­mio­towej sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli biblio­te­karzy szkół bydgo­skich. W tym celu zapla­no­wano kolejne spotkanie w grudniu 2015 roku.

Ostatnim punktem zebrania było omówienie zadań szkół i bibliotek peda­go­gicz­nych zwią­za­nych z Rozpo­rzą­dze­niem Rady Mini­strów z dnia 6 paździer­nika 2015 r. w sprawie szcze­gó­ło­wych warunków, form i trybu reali­zacji Prio­ry­tetu 3 „Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa” doty­czą­cego wspie­rania w latach 2016 – 2020 organów prowa­dzą­cych szkoły oraz biblio­teki peda­go­giczne w zakresie rozwi­jania zain­te­re­sowań uczniów przez promocję i wspie­ranie czytel­nictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.