Prawa czło­wieka

Prawa czło­wieka

W rocz­nicę podpi­sania Powszechnej Dekla­racji Praw Czło­wieka (10 grudnia 1948) na świecie obcho­dzony jest Między­na­ro­dowy Dzień Praw Czło­wieka. Po ponad siedem­dzie­sięciu latach od tego wyda­rzenia ludzie w wielu krajach nadal muszą walczyć z auto­ry­tar­nymi reżi­mami o swoje podsta­wowe prawa.

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych za lata 2000 – 2020 opra­co­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy.

praw-czl