Praca w domu

Praca w domu

Wielu z nas pracuje teraz zdalnie. Odna­le­zienie się w tej nowej rzeczy­wi­stości może okazać się dość trudne, jeśli nigdy wcze­śniej nie praco­wało się w domu. Dotyczy to zarówno nauczy­cieli, biblio­te­karzy, jak i wszyst­kich, dla których teraz słowa online, zdalnie stały się kluczowe. Warto zapo­znać się z cennymi radami Łukasza Rataj­czaka pocho­dzą­cymi z wpisu Biblio­te­karze w czasach pandemii na blogu BUW.

Praca z domu

Traktuj swoją poranną rutynę tak samo, jak gdybyś wycho­dził rano do pracy. Specja­liści i znawcy tematu są zgodni: zjedz śnia­danie, weź prysznic i ubierz się, nawet jeżeli nie będzie to strój wyjściowy. Takie prak­tyczne czyn­ności poma­gają lepiej przy­go­tować się na produk­tywny dzień. Pozo­stając w piżamie raczej nie poczu­jesz się jak w pracy…

Utrzy­manie i prze­strze­ganie spój­nego harmo­no­gramu pomoże zorga­ni­zować odpo­wiednią prze­strzeń do pracy. Ułatwi także powrót do zwykłych obowiązków, gdy wreszcie sytu­acja wróci do normy. Wyznacz osobne miejsce w swojej domowej prze­strzeni. Wizja pracy z laptopem na wygodnej kanapie czy w ciepłym łóżku jest pocią­ga­jąca, warto jednak oprzeć się tej pokusie. Łóżko powinno pozo­stać strefą stricte prywatną. Jeśli pracu­jesz w sypialni, możesz zacząć koja­rzyć tę prze­strzeń z pracą i zwią­zanym z nią stresem. To z kolei może nega­tywnie odbić się np. na później­szym komforcie wypo­czynku i snu.

Przy­go­to­wanie przy­ja­znego środo­wiska pracy to podstawa. Zorga­nizuj je przy biurku, dużym stole w pokoju lub innej prze­strzeni nie zwią­zanej ze spaniem. Miej pod ręką wszystko, czego potrze­bu­jesz i normalnie masz na jej wycią­gnięcie. Zadbaj o miłe dla siebie drobiazgi w zasięgu wzroku: zdjęcia, rośliny, czy bibe­loty. Spraw, aby poczuć się niczym w normalnym miejscu pracy, tak bardzo, jak to tylko możliwe.

W odtwo­rzeniu swojego stano­wiska pracy w warun­kach domo­wych przy­datne mogą okazać się również odgłosy, które pomogą w lepszym skupieniu. Wybierz więc ulubioną muzykę do pracy lub za pomocą gene­ra­tora szumów i dźwięków w tle prze­nieś się do pokoju pełnego gwaru i rozmów.

Uważaj na to, co pobie­rasz z sieci. Skon­taktuj się z infor­ma­ty­kami swojej biblio­teki, którzy doradzą Ci, jakich powszechnie dostęp­nych narzędzi mógłbyś użyć. W BUW często i chętnie korzy­stamy z bezpłat­nego Trello, który pomaga zapla­nować posty publi­ko­wane później na naszym face­bo­okowym profilu. Jeśli potrze­bu­jesz ścią­gnąć nowe narzę­dzie lub apli­kację, polegaj na spraw­dzo­nych firmach i rozwiązaniach.

Inspektor Ochrony Danych Osobo­wych na Uniwer­sy­tecie Warszaw­skim, w piśmie z wytycz­nymi doty­czą­cymi ochrony danych osobo­wych podczas wyko­ny­wania pracy zdalnej, zwrócił m.in. uwagę na koniecz­ność regu­lar­nego aktu­ali­zo­wania używa­nych urzą­dzeń, korzy­stania przede wszystkim ze służ­bo­wych kont email oraz zaufa­nego dostępu do sieci. Przy­po­mniał również o obowiązku prze­strze­gania wszel­kich zasad i procedur orga­ni­za­cyj­nych doty­czą­cych logo­wania i udostęp­niania danych.

Czas pracy zdalnej to świetna okazja do rozwoju i zdoby­wania nowych kompe­tencji, zwłaszcza, jeżeli przez ostatnie wyda­rzenia konieczna była rezy­gnacja ze szkoleń, kursów czy wyjaz­do­wych konfe­rencji. Godne uwagi, darmowe webi­naria orga­ni­zuje Uniwer­sytet Harvarda (https://​online​-lear​ning​.harvard​.edu/), warto też zajrzeć na plat­formę e‑learningową https://​www​.edx​.org/, gdzie można znaleźć całkiem sporo szkoleń przy­dat­nych w codziennej pracy biblio­te­karza. Publi­ko­wane tam mate­riały przy­go­to­wują wykła­dowcy takich uniwer­sy­tetów jak Harvard, Berkeley, Brown czy Massa­chu­setts Insti­tute of Tech­no­logy, możemy więc liczyć na wysoki poziom udostęp­nionej tam wiedzy. Dla mnie szcze­gólnie inte­re­su­jący okazał się kurs poświę­cony drukom i ręko­pisom w Europie Zachod­niej, Azji i na Bliskim Wscho­dzie w latach 1450 – 1650 – link.

Zadbaj o zdrową żywność w zasięgu ręki. Ciężko jest uniknąć chipsów, kiedy można po prostu otwo­rzyć drzwiczki szafki i je stamtąd wyjąć. Aby zwal­czyć ciągłą potrzebę chru­pania śmie­cio­wego jedzenia, zwłaszcza, gdy mamy spędzić przed kompu­terem kilka godzin, warto zawczasu przy­go­tować sobie zapas owoców i zdro­wych przekąsek.

Trzymaj się z daleka od Netflixa, YouTuba, czy jakie­go­kol­wiek innego pochła­niacza czasu. Pracując w domu niełatwo obronić się przed rozpro­sze­niem uwagi. Najlep­szym sposobem jest powstrzy­manie się w tym czasie od wszel­kich prywat­nych rozrywek.

Staram się zacho­wywać w moim domowym miejscu pracy tak, jak w biblio­tece. Jak zare­ago­wa­łaby moja szefowa, gdyby nagle weszła do pokoju i zoba­czyła, że na kompu­terze – zamiast mate­riałów, nad którymi powi­nienem pracować – wyświetla się tele­dysk mojego ulubio­nego zespołu muzycznego?

Pamiętaj o prze­rwie śnia­da­niowej! Wpraw­dzie nie upłynie nam ona na poga­wędce z innymi pracow­ni­kami, ale czas, kiedy możemy oderwać się od pracy i nieco odpo­cząć, jest bardzo ważny nie tylko dla naszej produk­tyw­ności, lecz również dla dobrego samo­po­czucia. Można go spędzić jedząc, czytając, robiąc coś przy­jem­nego i relak­su­ją­cego, koniecznie jednak w innej części miesz­kania. Porzu­cając na chwilę swoje „biuro”, wyty­czamy wyraźną granicę między pracą a prywatnością.

Nadmierna komu­ni­kacja. Odle­głość narzu­cona przez pracę w domu może czasem utrud­niać komu­ni­kację. Poproś najbliż­szych współ­pra­cow­ników, aby powie­dzieli ci, jak najle­piej do nich dotrzeć. Nie każdy prze­cież lubi rozma­wiać przez telefon, być może woli napisać maila lub sms. Postaraj się szanować ich preferencje.

Poproś prze­ło­żo­nego o przy­dzie­lenie Ci konkret­nych zadań, którymi mógłbyś zająć się w domu. W przy­padku biblio­te­karzy praca zdalna może być nieco utrud­niona, ale oczy­wi­ście nie jest niemożliwa.

I nie bój się zadawać pytań. Jasne i klarowne wytyczne pozwolą Ci szyb­ciej i lepiej wykonać powie­rzone obowiązki, zmniejszą również poziom lęku i stresu, zwią­za­nego z zaist­niałą sytu­acją i pracą w nowych, nieco­dzien­nych warunkach.

Wymyśl własną rutynę kończącą dzień pracy. To będzie sygnał dla mózgu, że Twoja aktyw­ność zawo­dowa na dziś właśnie się skoń­czyła. To może brzmi niepo­ważnie, ale działa. Wyłącz komputer, schowaj notatki, uporządkuj biurko, aby zasy­gna­li­zować sobie, że nadszedł czas na relaks i powrót do prywat­nego życia w domu.

Porady dla każdego

Pamiętaj, że koro­na­wirus to globalny kryzys. Jeśli czujesz się mniej produk­tywny, masz problem ze skupie­niem, jest to natu­ralna reakcja i nie jesteś w tym odosobniony.

Szefowie! Wasi pracow­nicy mogą w tych dniach borykać się z poważ­nymi proble­mami. Ich zaan­ga­żo­wanie i dyspo­zy­cyj­ność może teraz lekko odbiegać od normy. Obawa o zdrowie bliskich, zamknięte szkoły i ogólny niepokój mogą prowa­dzić do zmniej­szenia naszej wydaj­ności. Prosimy o cier­pli­wość i wyrozumiałość.

A jeżeli odczu­wasz głęboki niepokój, poszukaj profe­sjo­nalnej pomocy. To żaden wstyd poroz­ma­wiać z fachowcem o tych nadzwy­czaj­nych okolicz­no­ściach i trapią­cych Cię obawach, jakie mogą one powodować.

Spróbuj się wyspać. Ćwicz. Spędzaj jak najwięcej czasu offline. Naprawdę nie ma potrzeby spraw­dzania co chwilę, jak wiele ofiar pochłonął już wirus. Poroz­ma­wiaj z rodziną i przy­ja­ciółmi o swoim samo­po­czuciu. Prze­czytaj dobrą książkę. Jak dowiedli niedawno naukowcy z Univer­sity of Sussex, czytanie książek przez co najmniej 6 minut dziennie potrafi zredu­kować poziom stresu aż o 68 procent!

Musimy wszyscy przez to przejść. Bądźmy więc wyro­zu­miali, życz­liwi i cier­pliwi nie tylko dla siebie samych, lecz również wobec innych. W tak wyjąt­kowej i nieprze­wi­dy­walnej sytu­acji, z jaką mamy dziś do czynienia, ta idea nabiera szcze­gól­nego znaczenia.

Biblio­grafia:

https://​money​.com/​b​e​s​t​-​d​e​s​k​-​o​r​g​a​n​i​z​i​n​g​-​t​i​p​s​-​e​x​p​erts/
https://​socjo​mania​.pl/​j​a​k​-​p​r​a​c​o​w​a​c​-​z​d​a​l​n​i​e​-​h​o​m​e​-​o​f​f​i​c​e​-​b​e​z​-​t​a​j​emnic
https://​www​.forbes​.pl/​k​a​r​i​e​r​a​/​h​o​m​e​-​o​f​f​i​c​e​-​c​z​y​l​i​-​p​r​a​c​a​-​z​d​a​l​n​a​-​i​-​k​o​r​o​n​a​w​i​r​u​s​-​r​a​d​y​-​d​l​a​-​p​r​a​c​o​d​a​w​c​o​w​-​i​-​p​r​a​c​o​w​n​i​k​o​w​/​q​9​0f3lq
http://​foun​ders​guide​.com/​h​o​m​e​-​o​f​f​i​c​e​-​o​r​g​a​n​i​z​a​t​i​o​n​-​h​acks/
https://​www​.erin​con​dren​.com/​b​l​o​g​/​w​o​r​k​i​n​g​-​f​r​o​m​-​h​o​m​e​-​d​u​r​i​n​g​-​c​o​r​o​n​a​v​irus/