Nowości peda­go­giczne – grudzień

Nowości peda­go­giczne – grudzień

Bezpie­czeń­stwo : programy promocji / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2017.
Sygn. 162522, 162523

Promocja bezpie­czeń­stwa to dzia­łania zmie­rza­jące do jego upowszech­niania, lanso­wania i popu­la­ry­zacji. Układ i zakres tomu V – podobnie jak w poprzed­nich czte­rech tomach cyklu – jest spójny i ciekawie ujęty. Poza promocją bezpie­czeń­stwa w wymiarze indy­wi­du­alnym i społecznym Czytelnik znaj­dzie w nim między innymi rozwa­żania o inicja­to­rach i orga­ni­za­to­rach działań, o grupach społecz­nych, które należy objąć szcze­gólnym oddzia­ły­wa­niem w zakresie tej promocji, oraz o wyko­rzy­staniu zdobyczy tech­niki w promo­waniu bezpieczeństwa. 

Edukacja w PRL / pod redakcją Moniki Wiśniew­skiej. – Warszawa : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kardy­nała Stefana Wyszyń­skiego, 2016.
Sygn. 162530

Czytając kolejne części książki, Czytelnik szybko zrozumie, jak tragicznym okresem wpły­wa­jącym na naszą teraź­niej­szość był czas PRL. Ekspe­ry­ment tzw. poli­tyki oświa­towej pozbawił kolejne poko­lenia umie­jęt­ności odnaj­dy­wania się w złożonym świecie. Efektem edukacji szkolnej stało się powszechne mnie­manie o niezmien­ności świata, a w konse­kwencji pozbycie się pojęć i stanów już niedostępnych.

Filmo­te­rapia : teoria i prak­tyka / Małgo­rzata Kozubek. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Słowo/Obraz Tery­toria, 2016.
Sygn. 162532, 162533

Książka Małgo­rzaty Kozubek jest pierw­szym w polskiej lite­ra­turze przed­miotu naukowym opra­co­wa­niem zagad­nienia filmo­te­rapii. […] Prze­słanki tej metody autorka anali­zuje w rozle­głym kontek­ście kultury tera­peu­tycznej, a także w ramach proble­ma­tyki stricte filmo­znaw­czej, zwią­zanej z percepcją filmu”.
Tadeusz Szcze­pański
 „Małgo­rzata Kozubek zadaje pytanie o możli­wości teore­tyczne, a także o szanse prak­tycznej skutecz­ności wyko­rzy­stania filmu do psycho­te­rapii, a zwłaszcza do psycho­te­rapii stoso­wanej w ramach reso­cja­li­zacji młodzieży społecznie nieprzy­sto­so­wanej. Tak okre­ślony cel książki może mieć zasto­so­wanie podwójne, teore­tyczne i prak­tyczne […], co w przy­padku pracy z dzie­dziny huma­ni­styki jest warto­ścią rzadką i cenną”.
Tadeusz Lubelski

Filo­zofia kształ­cenia : wycho­wanie i nauczanie / Adolf E. Szoł­tysek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162534

Mono­grafia „Filo­zofia kształ­cenia“ stanowi dopeł­nienie mono­grafii „Filo­zofia peda­go­giki“ i mono­grafii „Filo­zofia edukacji“. Oś mono­grafii wyzna­czają dwie diady: biolo­giczne rozwi­janie czło­wieka – kultu­rowe kształ­to­wanie czło­wieka, wydo­by­wanie predys­po­zycji wrodzo­nych czło­wieka – eduka­cyjne kształ­to­wanie człowieka.
Frag­ment Wstępu

Gdy dziecko ma problemy z czyta­niem / Kazi­mierz Słupek. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 162535

Sprawny odbiór infor­macji prze­ka­zy­wa­nych za pomocą języka pisa­nego, czyli umie­jęt­ność czytania, jest najważ­niejszą umie­jęt­no­ścią, jaką powinni opanować uczniowie w młod­szych klasach szkoły podsta­wowej. Jest to warunek co prawda nie wystar­cza­jący, ale bezwzględnie konieczny do radzenia sobie na kolej­nych etapach edukacji. Książka ta adre­so­wana jest zarówno do tera­peutów peda­go­gicz­nych prowa­dzą­cych zajęcia korek­cyjno-kompen­sa­cyjne i nauczy­cieli edukacji wcze­snosz­kolnej, jak i do rodziców chcą­cych pomóc swoim dzie­ciom w opano­waniu trudnej sztuki czytania. Zawiera ona szereg prak­tycz­nych wska­zówek do pracy z dziećmi ryzyka dysleksji i z każdym dziec­kiem mającym trud­ności w czytaniu.

Godzina wycho­wawcza : rozmowy o polskiej szkole / Alek­sandra Szyłło. – Woło­wiec : Wydaw­nictwo Czarne, 2017.
Sygn. 162536

Temat nauki i wycho­wania nigdy nie traci aktu­al­ności: przez system edukacji prze­chodzą kolejne poko­lenia i właśnie tam, w szkole, kształ­tują się przy­szli obywa­tele. A przy­naj­mniej tak powinno być. Tymczasem kolejne reformy i próby udosko­na­lenia systemu wcale nie spra­wiają, że szkoły stają się lepsze. Rodzice, nauczy­ciele i wreszcie uczniowie mają tylko wrażenie pogłę­bia­ją­cego się chaosu, a niektórzy nie wahają się porów­nywać współ­cze­snej szkoły do koszar czy więzienia. Alek­sandra Szyłło posta­no­wiła zbadać, dlaczego polska edukacja od lat zmaga się z tak poważ­nymi proble­mami, oraz zapytać, jaka mogłaby i powinna być nasza szkoła. Jej rozmówcy, specja­liści od edukacji i wycho­wania, odpo­wia­dają na pytania, „dlaczego jest, jak jest?” i „co zrobić, żeby było inaczej?”, ale przy­wo­łują też wspo­mnienia i dzielą się własnymi doświad­cze­niami. Mówią o tym, po co nam szkoła, a przede wszystkim – wychowanie.

Jak bawić się i uczyć z pasją? : zasto­so­wanie narzędzi myślo­wych TOC w pracy z dziećmi / Dorota Kamińska. – Wydanie 2. popra­wione. – Kraków : CEBP 24.12, 2017.
Sygn.. 162538

TOC (Theory of Constrains – teoria ogra­ni­czeń) to program, który pozwala na iden­ty­fi­kację i zarzą­dzanie ogra­ni­cze­niami wystę­pu­ją­cymi w otacza­jącym nas świecie (ogra­ni­czenia rozu­miane są jako czyn­niki spowal­nia­jące reali­zację wyzna­czo­nych celów). Poradnik w prosty sposób omawia teorię ogra­ni­czeń oraz prezen­tuje spraw­dzone rozwią­zania, stano­wiące autor­skie pomysły doty­czące prak­tycz­nego zasto­so­wania narzędzi TOC, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem aspektu pracy z dziećmi w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym, niepo­sia­da­ją­cymi jeszcze umie­jęt­ności czytania i pisania. Książka została stwo­rzona z myślą o twór­czych i poszu­ku­ją­cych niestan­dar­do­wych rozwiązań meto­dycz­nych nauczy­cie­lach, którzy chcą uczynić proces eduka­cyjny wycho­wanków fascy­nu­jącą podróżą do krainy nauki poprzez zabawę.

Jak sobie radzić z trud­nymi ludźmi / Gill Hasson. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162539

Wiecznie nieza­do­wo­lony szef. Teściowa, która przy każdej sposob­ności wypo­mina ci przy­pa­lony zeszło­roczny obiad. Przy­ja­ciółka, która odwo­łuje wszystkie spotkania „za pięć dwunasta”. Współ­pra­cownik, który kryty­kuje wszystkie twoje pomysły, ale broni się przed poda­niem własnych. Nasto­letni syn, który mamrocze pod nosem obelgi i przekleństwa.
Wśród trud­nych ludzi znaj­dziemy osoby jawnie agre­sywne i wrogie, agre­sywne w sposób pośredni oraz osoby bierne spra­wia­jące wrażenie bezwol­nych i ulega­ją­cych wszelkim wpływom. To samo zacho­wanie w jednej sytu­acji możemy odebrać jako neutralne, w innej – jako budzące złość i frustrację.
Gill Hasson prowadzi nas przez galerię trud­nych postaci, poka­zując, z czego wyni­kają zacho­wania, których nie możemy znieść, i jak możemy wybrnąć z proble­mo­wych sytu­acji, szanując przy tym własne i cudze granice. Autorka nie używa języka ocen i podziałów, ale zachęca do empatii, słuchania i zrozu­mienia drugiej strony. Poka­zuje, że choć nasz wpływ na zacho­wania innych osób jest ogra­ni­czony, możemy umie­jętnie pokie­rować własnym postę­po­wa­niem i nie dopu­ścić do tego, by relacje z trud­nymi ludźmi zatru­wały nam życie. Dzięki tej książce:
‑zrozu­miesz przy­czyny trud­nych zachowań innych osób;
‑dowiesz się, w jaki sposób obronić swoje stano­wisko i sprze­ciwić się zacho­wa­niom, których nie akceptujesz;
‑poznasz sposoby spokoj­nego radzenia sobie w relacji z osobami agre­syw­nymi, stosu­ją­cymi mani­pu­lację i nadmiernie krytycznymi;
‑dowiesz się, kiedy się wycofać lub nawet zrezy­gnować z relacji.

Co wolno dziecku? : rozsądne usta­lanie granic / Martin Herbert ; prze­kład Ewa Juse­wicz-Kalter. – Wyd. 3 w jęz. pol. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162549

Nie ma dziecka, które by nie spra­wiało kłopotów wycho­waw­czych. Nieumie­jętnie je karząc lub zbytnio im pobła­żając, popeł­niamy błąd. Martin Herbert podpowiada:
‑jak usta­na­wiać jasne granice w rela­cjach z dziećmi,
‑jak aser­tywnie wska­zywać im właściwe postępowanie,
‑jak uczyć odpowiedzialności,
‑jak wyciągać konse­kwencje z niepo­żą­da­nych postaw.
Wska­zówki autora pomogą ci wpro­wa­dzić pozy­tywną dyscy­plinę i wychować rozsądne, mające wysokie poczucie własnej wartości dziecko.

Dziecko z niepeł­no­spraw­no­ścią wzroku w roli ucznia szkoły ogól­no­do­stępnej, inte­gra­cyjnej i specjalnej / Beata Papuda-Dolińska. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 162550

Efektem kilku­let­nich poszu­kiwań nauko­wych i badań empi­rycz­nych prowa­dzo­nych w trakcie studiów dokto­ranc­kich, a także zain­te­re­sowań bliskich tyflo­pe­da­go­gice stała się empi­ryczna analiza sytu­acji eduka­cyjnej i społecznej uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią wzroku kształ­cą­cych się w szko­łach ogól­no­do­stęp­nych, inte­gra­cyj­nych oraz specjal­nych. Przed­miotem żywych dyskusji, zarówno wśród naukowców, jak i decy­dentów oświa­to­wych, nauczy­cieli oraz rodziców, jest w ostat­nich latach edukacja włącza­jąca. Niniejsza pozycja stanowi kolejny głos w dialogu na temat założeń teore­tycz­nych i poten­cjału prak­tycz­nego tej, coraz bardziej popu­larnej, koncepcji kształ­cenia niese­gre­ga­cyj­nego na tle innych możli­wości reali­zo­wania obowiązku szkol­nego: edukacji inte­gra­cyjnej i specjalnej. Wery­fi­kacja cech swoistych dla każdej z form edukacji odbyła się z udziałem grupy uczniów szcze­gólnie wyma­ga­ją­cych adekwatnej reakcji szkoły na specjalne potrzeby eduka­cyjne, a jedno­cze­śnie wraż­li­wych na jej brak – uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią wzroku.

Źródła :

www​.wip​.pl
www​.helion​.pl
www​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uksw​.edu​.pl
www​.tery​toria​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.czarne​.com​.pl
www​.blizej​przedsz​kola​.pl/​w​y​d​a​w​n​ictwo
www​.gwp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu