Nowości (nie tylko) dla bibliotekarzy

Nowości (nie tylko) dla bibliotekarzy

Książka a stalinizmKsiążka a stalinizm : Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego 1951 – 1956 / Agnieszka Chamera-Nowak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.
Sygn. 167163

Agnieszka Chamera-Nowak wykonała dużą pracę, mającą na celu wprowadzenie do obiegu naukowego nowych ustaleń, dotyczących analizowanego przez nią Urzędu.

Skala trudności, przed którymi stanęła była wyjątkowa, co wynikało z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, podjęła się zadania pionierskiego: nikt wcześniej nie zajmował się szerzej tym tematem. Po drugie, analiza funkcjonowania tego Urzędu wymagała wybitnych kompetencji w trzech dziedzinach: wydawnictw, poligrafii i księgarstwa. Każda z nich posiada własną specyfikę, wypracowała własny, hermetyczny żargon, zestaw pojęć, których zrozumienie nie jest zadaniem łatwym. Dodatkowo taka analiza nie jest możliwa bez zapoznania ze skomplikowanym kontekstem politycznym polskiego stalinizmu oraz elementami nauki o organizacji i zarządzaniu. Doktor Chamera-Nowak wywiązała się z tego zadania bardzo dobrze.

O czym mówią rzeczyO czym mówią rzeczy? : świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej / pod redakcją Anny Mik, Marty Niewieczerzał, Eweliny Rąbkowskiej i Grzegorza Leszczyńskiego. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.
Sygn. 167167

Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie poddali rzetelnej i solidnej analizie i interpretacji filologicznej wiele literackich przykładów, dokonując nie tylko ich wnikliwego oglądu historycznoliterackiego, ale także osadzając je w szerszych kontekstach pop-kulturowych, wykorzystując umiejętnie współczesne metodologie badań humanistycznych.

Należy dodać, iż rozważania autorek i autorów artykułów, co niezwykle cenne, zakorzenione są mocno w kontekstach międzynarodowych. Publikacja jest oryginalna i świeża w swym naukowym pomyśle oraz nowatorska ze względu na sposoby jego ujęć. W swych rozważaniach badacze umiejętnie łączą szczegółowe filologiczne analizy utworów literackich z szerszą perspektywą historycznoliteracką, teoretycznoliteracką, kontekstami społeczno-kulturowymi, filozofią, aksjologią i etyką ukazując wieloaspektowy i wielopoziomowy, ale jednocześnie – pełny, spójny i syntetyczny „obraz rzeczy”, które uobecniają się w różnych tekstach kultury, lecz – ze względu na rozmaitość funkcji, ról i przestrzeni w jakich się znajdują – „mówią” do czytelnika w różny sposób.

Zostawili swój śladZostawili swój ślad… : bibliotekarze zmarli w latach 2011 – 2018 / redakcja tomu Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.
Sygn. 167206

Kolejny, szesnasty, tom serii Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych zatytułowany Zostawili swój śladBibliotekarze zmarli w latach 2011 – 2018 obejmuje biogramy dziewiętnastu osób zasłużonych w skali kraju lub regionu.

Byli to bibliotekarze, którzy w trudnych warunkach starali się, w miarę swoich możliwości, zdobyć odpowiednie kwalifikacje, aby modernizować swoje miejsca pracy, a w przypadku dyrektorów i wicedyrektorów, całe biblioteki. Korzystając z zasadniczych zmian społeczno-politycznych, przeprowadzali biblioteki przez skomplikowany okres transformacji ustrojowej.

Dzieje książki i prasyDzieje książki i prasy : przegląd badań za lata 2013 – 2015 : praca zbiorowa / pod redakcją Bernardety Iwańskiej-Cieślik i Elżbiety Pokorzyńskiej przy współpracy Zdzisława Kropidłowskiego i Dariusza Spychały. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017.
Sygn. 168061, 168062

W obecnym tomie artykuły publikują przedstawiciele najważniejszych polskich ośrodków badawczych, zajmujących się historią książki i prasy. Poruszane tematy obejmują czasy od starożytności, przez średniowiecze, aż po lata najnowsze. Wśród nich – oprócz zupełnie nowych obszarów badawczych, obejmujących nowe regiony Polski i Europy – znalazły się też tematy nawiązujące do poprzednich wystąpień, które – jak się okazało – stały się inspiracją dla następnych badaczy. Odnowiono też zainteresowania introligatorstwem i oprawoznawstwem, szczególnie gdańskim oraz książką i prasą w Gdańsku, na Pomorzu i Kujawach. Ważne miejsce znalazła tradycja książki w Bydgoszczy. Poruszono problemy mecenatu wydawniczego, czytelnictwa, a nawet wykorzystania Internetu do badań prowadzonych przez historyków książki.

Łódzkie biblioteki publiczneŁódzkie biblioteki publiczne : czas zmian, czas wyzwań / Mariola Antczak, Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
Sygn. 168803

Biblioteki publiczne są ważnym składnikiem sektora instytucji kultury, ponieważ oferują mieszkańcom nieodpłatny dostęp do wiedzy i zasobów informacyjnych. Ich działalność wpisuje się w szerszy, międzynarodowy kontekst, polegający na takiej organizacji sieci bibliotek, która umożliwi zaspokojenie informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych potrzeb użytkowników.

Przeprowadzone badania pozwoliły wyłonić najważniejsze czynniki determinujące korzystanie z łódzkich bibliotek publicznych przez mieszkańców, można zaliczyć do nich zarówno czynniki inwestycyjne – zwiększenie liczby kupowanych książek, jak i organizacyjne – dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, promocja, wspólna karta biblioteczna, centralny katalog. Wnioski i rekomendacje autorów publikacji znalazły odzwierciedlenie w realizowanej obecnie polityce władz miasta dotyczącej bibliotek.

Źródło:

www​.sbp​.pl
www​.wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydawnictwo​.ukw​.edu​.pl