Laureaci powia­to­wego konkursu literackiego

Laureaci powia­to­wego konkursu literackiego

Uczniowie szkół podsta­wo­wych z Bydgoszczy i okolic wzięli udział w konkursie lite­rackim „Miłość ponad wszystko“ zorga­ni­zo­wanym przez Szkołę Podsta­wową nr 31. Patronat nad projektem objęła Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Cel tego twór­czego przed­się­wzięcia to przede wszystkim rozbu­dzenie wraż­li­wości na piękno poezji, upowszech­nienie kultury żywego słowa oraz promo­wanie umie­jęt­ności uczniów w szkole i w środo­wisku lokalnym. Inspi­racją dla uczest­ników były różne oblicza miłości, między innymi roman­tycznej, do ojczyzny, do Boga czy rodzicielskiej.

Jury oceniało orygi­nal­ność, bogactwo języ­kowe (środki arty­styczne) i formę lite­racką wypo­wiedzi. Spośród kilku­dzie­sięciu mądrych i dojrza­łych utworów jury w skła­dzie: wice­dy­rektor Marlena Miodu­szewska, Ewa Bedełek – kierownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW oraz my, orga­ni­za­torki, wyło­niło laureatów:

I miejsce:
Julia Myszko SP nr 65
Mikołaj Śliwiński SP nr 31

II miejsce:
Wiktoria Frydrych SP nr 31
Mikołaj Mrozowski SP nr 31

III miejsce: Martyna Suwała SP nr 19

wyróż­nienia:
Zuzanna Mira­nowska SP nr 65
Antoni Buko­wiński SP nr 31
Mateusz Bugajski SP nr 31

Nagroda Dyrek­tora Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy:
Mikołaj Mrozowski SP nr 31

Choć siedzę sama i w ciszę się wsłuchuję,
To blisko siebie Twą obec­ność czuję…
Twój głos, twe słowa szeptem powiadane,
Zawsze tak cier­pliwe, zawsze tak kochane.
Julia Myszko

Bardzo dzię­ku­jemy wszystkim uczniom za tak liczny udział i serdecznie gratu­lu­jemy nagrodzonym!

Jolanta Nadolna i Anna Pol