Książki z Bydgoszczą w tle

Książki z Bydgoszczą w tle

24 stycznia przy­pada 76. rocz­nica wyzwo­lenia Bydgoszczy spod okupacji hitle­row­skiej. W związku z tym wyda­rze­niem zachę­camy czytel­ników do zapo­znania się z książ­kami, w których ważną boha­terką jest Bydgoszcz. Prze­czy­tacie o miej­scach, które na pewno rozpo­znacie, na wspo­mnienie których zakręci się Wam łezka w oku i takie, o których istnieniu wygod­niej byłoby zapo­mnieć. Po lekturze ma się ochotę wyjść na ulice naszego miasta, by z książką w ręku poznawać miej­skie zaka­marki. To gdzieś tu muszą czaić się zazdrość, rozpacz, radość, miłość, lęk, nadzieja, które emanują z kart tych książek.

Czytelnia poleca:

Sekrety Bydgoszczy / Halicki, Krzysztof. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017 Sygn. 163728 p, 163729
Sekrety Bydgoszczy

Wojenne sekrety Bydgoszczy / Droz­dowski, Krzysztof. – Warszawa: Agencja Wydaw­nicza Cinde­rella Books Andrzej Zasieczny, 2019 Sygn. 167669, 167670
Wojenne sekrety Bydgoszczy

Wybrałem Bydgoszcz: Dzien­niki 1989 – 2009 / Bana­szak Józef. – Bydgoszcz: Bydgoski Dom Wydaw­niczy „Margra­fsen” s.c, 2011 Sygn. 153768
Wybrałem Bydgoszcz

Gniazdo zastępcze / Chmie­lewska, Gizela. – Łomianki: Wydaw­nictwo LTW, 2018 Sygn. 166158, 166159

To historia „utkana” ze wspo­mnień kreso­wych wygnańców, uzupeł­niona doku­men­tami i mate­ria­łami z między­wo­jennej prasy, bogato zilu­stro­wana fotografiami.

Gdniazdo zastępcze

Mord na Zimnych Wodach / Grosman Małgo­rzata. – Poznań: Zysk i S‑ka, 2019 Sygn. 168332, 168419

Rok 1926, Bydgoszcz. Znale­zienie zwłok młodej kobiety na wyspę na Zimnych Wodach staje się począt­kiem śledztwa, prowa­dzo­nego przez aspi­ranta Andrzeja Fąferka. Krok po kroku poli­cjanci odkry­wają mroczną historię seryj­nego mordercy.

Mord na Zimnych Wodach

Rzeka zbrodni / Jaku­bowski Jaro­sław, – Poznań: Wydaw­nictwo Zysk i S‑ka, 2015 Sygn. 167424

Główny bohater – komi­sarz Leon Gajewski musi rozwiązać poważna sprawę krymi­nalną, która miała miejsce w styczniu 1920 roku.

Rzeka zbrodni

Seria „Grzechy młodości” Edyty Świętek. Głów­nymi boha­te­rami sagi jest rodzeń­stwo Trze­ciaków. Każde z nich ma swoje życie i zupełnie odmienne problemy. Akcja toczy się od czasów PRL‑u aż do lat 90. Ta powieść wciąga już od pierw­szej strony. Burz­liwy czas prze­mian gospo­dar­czych i ustro­jo­wych. Chci­wość bierze górę nad rozsąd­kiem , a za czyny doko­nane w prze­szłości nadchodzi czas
rozliczenia.

Rzeka kłamstw / Świętek, Edyta. – Poznań: Wydaw­nictwo Replika, 2019 Sygn. 167387

Rzeka kłamstw

Echa niewier­ności / Świętek, Edyta. – Poznań: Wydaw­nictwo Replika, cop.2019 Sygn. 168173
Echa niewierności

Cień zbrodni / Świątek, Edyta. – Poznań: Wydaw­nictwo Replika, cop.2020 Sygn. 168723

Cień zbrodni

Szczyty chci­wości / Świętek Edyta. – Poznań : Wydaw­nictwo Replika, cop. 2020 Sygn. 169301

Szczyty chciwości

Alazza / Czyżewski, Cezary. – Bydgoszcz: [wydawca nieznany], 2017 Sygn. 168717

Tadeusz Siekierski, fizyk, zostaje wcią­gnięty przez swojego kolegę poli­cjanta w sprawę z pozoru czysto krymi­nalną. Historia zaczyna się kompli­kować, gdy okazuje się, iż sprawca nieko­niecznie jest człowiekiem…

Alazza

Mgły prze­szłości / Czyżewski , Cezary. – Bydgoszcz: [wydawca nieznany], 2018 Sygn. 168718

Demo­nica Alazza nieocze­ki­wanie znika. Tadeusz Siekierski zaczyna szukać jej na własną rękę, co spro­wadza na niego same kłopoty.

Mgły przeszłości

Inna dusza / Orbi­towski, Łukasz. – Warszawa: Wydaw­nictwo Od deski do deski Sp. z o.o., cop. 2015 Sygn. 159696

Inna dusza” Łukasza Orbi­tow­skiego – druga książka z serii na F/aktach. Autor sięgnął po temat głośnych morderstw, które miały miejsce w Bydgoszczy w latach 90. XX wieku. Z niewy­ja­śnio­nych przy­czyn nasto­latek zabija swojego kuzyna. Po trzech latach zabija kolejną ofiarę. Obydwie zbrodnie wstrzą­snęły nie tylko miesz­kań­cami miasta, ale i całej Polski.

Inna dusza

Bydgo­skie legendy i przy­po­wieści / Kuczma , Rajmund; Derenda, Jerzy.- Bydgoszcz: Towa­rzy­stwo Miło­śników Miasta Bydgoszczy, 2013 Sygn. 159200, 157935p

Podstawę tego zbioru stanowią legendy, a także pokrewne im sagi i przy­po­wieści, które ukazały się drukiem, bądź prze­ka­zy­wane były ustnie z poko­lenia na poko­lenie. Legendy od wieków stanowią nieza­stą­pione źródło wiedzy o minio­nych czasach. Zawsze bowiem, nawet wzbo­ga­cone fantazją, zawie­rają ziarna prawdy.

Bydgoskie legendy i przypowieści

Baśnie i opowieści o Bydgoszczy / Gwiaz­dowska, E.A.- Gdynia: Wydaw­nictwo Novae res, 2019 Sygn. 166544, 166545, 166543p

Wydaje się wam, że tylko Kraków i Warszawa mają swoje baśnie, mity i legendy? Poznajcie zatem Bydgoszcz, królew­skie miasto poło­żone nad Brdą i Wisłą, które może się pochwalić wyjąt­kowo ciekawą i burz­liwą historią. Zaklęte obrazy, ukryte skarby, okrutne porwania… W prasta­rych opowie­ściach o tym niesa­mo­witym mieście nie brakuje fascy­nu­ją­cych wątków! Jeśli chcecie poznać je wszystkie, przy­stańcie na chwilę i wsłu­chajcie się uważnie w echa dawnych legend kryją­cych się w starych ulicz­kach miasta.

Baśnie i opowieści o Bydgoszczy

Oprac. Mariola Burak, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Źródła: cytaty ze wstępów książek