Książki dla dzieci w biało-czer­wo­nych barwach

Książki dla dzieci w biało-czer­wo­nych barwach

Zbli­ża­jące się święta państwowe Dzień FlagiŚwięto Naro­dowe Trze­ciego Maja, zwane Świętem Konsty­tucji, mogą być okazją do poroz­ma­wiania z dziećmi o najważ­niej­szych warto­ściach, takich jak poczucie dumy naro­dowej, szacunek do tradycji, historii i kultury, posza­no­wanie symboli naro­do­wych czy dzia­łanie na rzecz wspól­nego dobra. Mogą w tym pomóc książki z naszego boga­tego księ­go­zbioru. Kilka z nich już dziś polecamy.

Czy znasz ten kraj?

Czy znasz ten kraj?” Alek­sandra Plec, Marzenna Skoczylas

Książka eduka­cyjna w formie opowieści. Historia Polski od królów do przy­stą­pienia Polski do UE. Legendy polskie, sławni Polacy, polskie stroje ludowe, przy­śpiewki i tańce narodowe.

Alfabet niepodległości

Alfabet niepod­le­głości” Anna Skowrońska

Krótkie hasła, jak elementy ukła­danki, tworzą obraz niepod­le­głej Polski. Oprócz oczy­wi­stych tematów, jak akcje zbrojne, zabiegi dyplo­ma­tyczne czy rozpad mocarstw, poka­zane są cieka­wostki, np. co łączy wojnę polsko-bolsze­wicką z King Kongiem? Książkę można zacząć czytać w dowolnym miejscu, wybie­rając hasła na kolejne litery alfa­betu. Od A do Zet o niepodległości!

Poradnik małego patrioty

Poradnik małego patrioty” Marcin Prze­woź­niak

Bycie Pola­kiem może być fajne i bardzo ważne. Fajne, bo nale­żysz do wspa­nia­łego narodu. Ważne, bo masz piękną ojczyznę o burz­liwej historii, boga­tych trady­cjach, a przy wielu jej boha­te­rach wysiada nawet James Bond. Żyjesz w ciekawym państwie, którego odkry­wanie może być fanta­styczną przy­godą. I właśnie dlatego warto być patriotą. Taka osoba wie, z czego jest dumna, i rozumie, dlaczego kocha swoją ojczyznę.

Polskie symbole narodowe

Polskie symbole naro­dowe” Agnieszka Nozyńska-Demianiuk

Książka, w której znaleźć można infor­macje na temat tego, co kojarzy się z Polską. Polskie symbole naro­dowe to nie tylko godło i flaga, ale również polskie miasta, krajo­brazy, pomniki i budowle oraz kultura i historia… Książka została podzie­lona na 7 rozdziałów, z czego pierwszy stanowi wstęp, następny został poświę­cony historii tworzenia się współ­cze­snego państwa polskiego i pieśniom patrio­tycznym, kolejny prezen­tuje polskie tradycje i kulturę, następny to wędrówka po historii i miej­scach pamięci, rozdział piąty opisuje stolicę Polski, dwa ostatnie rozdziały poświę­cono klasz­to­rowi na Jasnej Górze oraz wielkim Polakom – Janowi Pawłowi II, Lechowi Wałęsie i Fryde­ry­kowi Chopinowi.

Jaki znak twój?

Jaki znak twój – wier­szyki na dalsze 100 lat niepod­le­głości” Michał Rusinek

O polskości, ojczyźnie, wolności każdy może mówić własnym głosem. A co gdybyśmy zadali sobie dobrze znane pytania i spró­bo­wali odpo­wie­dzieć na nie na nowo? „Kto ty jesteś?”, „Jaki znak twój?” – od ponad 100 lat słysze­liśmy wciąż te same odpo­wiedzi. Książka Michała i Joanny Rusinków wywraca do góry nogami dawny kanon małego patrioty i sprawia, że wielkie słowa stają się bliskie i zrozumiałe.

Kalendarz małego Polaka

Kalen­darz małego Polaka” pod red. Tamary Michałowskiej

Polskie rocz­nice i tradycje opowie­dziane dzie­ciom w wier­szach, obraz­kach, ćwicze­niach eduka­cyj­nych i scena­riu­szach zajęć. Składa się z dwudziestu pięciu rozdziałów, których tema­tami są ważne dla nas Polaków daty w kalen­darzu. Z jednej strony są to rocz­nice histo­ryczne i święta patrio­tyczne (m. in. Święto Niepod­le­głości, wybuch II wojny świa­towej, Dzień Flagi Rzeczy­po­spo­litej Polskiej, Święto Konsty­tucji 3 Maja). Z drugiej strony są to święta zwią­zane z religią, obycza­jami i trady­cjami (m. in. Nowy Rok, Dzień Babci, Dzień Zako­cha­nych, Dzień Kobiet, Wiel­kanoc, Dzień Ziemi, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Taty, Święto Zmar­łych, Dzień Górnika, Boże Naro­dzenie). Ważnymi datami w polskim kalen­darzu są także uroczy­stości szkolne – początek roku szkol­nego czy Dzień Nauczy­ciela. Tema­tami rozdziałów są wreszcie daty zwią­zane z nasta­niem pór roku: wiosny, lata, jesieni i zimy.

Poczet polskich patriotów dla dzieci

Poczet polskich patriotów dla dzieci” praca zbiorowa

Dzieci dowiedzą się kim byli i jak dla Polski zasłu­żyli się m.in. Zawisza Czarny, kroni­karz Jan Długosz, Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Witold Pilecki czy św. Jan Paweł II. Dodat­kowo książka została wzbo­ga­cona o przy­stępne kalen­da­rium, które pomoże dzie­ciom usytu­ować w czasie poszcze­gólne wyda­rzenia z historii Polski.

Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska
Źródła: wszystkie infor­macje za zgodą wydawców