<span class="caps">IV</span> Kujawsko-Pomor­skie Forum Edukacyjne

IV Kujawsko-Pomor­skie Forum Edukacyjne

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy brała udział w IV Kujawsko-Pomor­skim Forum Eduka­cyjnym Uczeń zdolny czy kukiełka eduka­cyjna? – o prze­kra­czaniu sztyw­nych ram, zorga­ni­zo­wanym przez Wyższą Szkołę Bankową wspólnie z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy.
Forum skła­dało się z dwóch części: wystą­pień zapro­szo­nych gości, ekspertów w dzie­dzinie psycho­logii i peda­go­giki, nato­miast w dalszej części odbyły się warsz­taty. Spotkanie pozwo­liło uczest­nikom na rozwój konkret­nych zasobów i umie­jęt­ności potrzeb­nych do pracy z uczniami zdol­nymi oraz poka­zało, w jaki sposób można wspierać moty­wację tych uczniów i budować w nich poczucie własnej wartości.
Uzupeł­nie­niem Kujawsko-Pomor­skiego Forum Eduka­cyj­nego było promo­wanie przez biblio­tekę lite­ra­tury o pracy z uczniem zdolnym, zbiorów obco­ję­zycz­nych, w tym Medio­teki Języka Niemiec­kiego oraz oferty dla nauczycieli.