Konkurs dla uczniów „Gram­matik auf Plakaten”

Konkurs dla uczniów „Gram­matik auf Plakaten”

Konkurs skie­ro­wany jest do uczniów szkół podsta­wo­wych klas 4 – 6 (kate­goria I), klas 7 – 8 (kate­goria II) oraz uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych (kate­goria III). Zada­niem uczest­nika jest wyko­nanie dowolną tech­niką plastyczną plakatu eduka­cyj­nego, który może być wyko­rzy­stany na lekcjach języka niemieckiego.

Orga­ni­za­torzy – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy i Goethe-Institut w Warszawie – ocze­kują na prace konkur­sowe do 07 marca 2021 r. Part­nerem konkursu jest Polskie Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego Oddział w Toruniu.

Zapra­szamy do udziału i zapo­znania się z regu­la­minem konkursu.

Załącznik nr 1 do Regu­la­minu – Formu­larz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regu­la­minu – Zgoda rodziców/opiekunów

35 dni na 35 lat

35 dni na 35 lat

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy obchodzi jubi­leusz 35-lecia swojej dzia­łal­ności. Co prawda rocz­nica tego jubi­le­uszu przy­pa­dała w 2020 r., ale dla nas Rok Jubi­le­uszowy trwa. Ze względu na obecny czas pande­miczny zapra­szamy do śledzenia naszych portali społecz­no­ścio­wych. Jubi­leusz będziemy obcho­dzić „wirtu­alnie”. Jak mówi nasza pani Dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska: „35 lat, to piękny wiek”.

Przez najbliższe 35 dni pracow­nicy Muzeum będą wspo­minać minione 35 lat.

Muzeum Oświaty powstało w 1985 roku przy Szkole Podsta­wowej nr 32 w Bydgoszczy. Zostało zało­żone z inicja­tywy społecznej nauczy­cieli, jako konty­nu­acja dzia­łal­ności zało­żo­nego w 1978 roku Muzeum Pamiątek Nauczy­ciel­skich. Od 1992 roku jest w struk­turze orga­ni­za­cyjnej Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W 2004 r. zbiory Muzeum Oświaty zostały prze­nie­sione i zloka­li­zo­wane w budynku Biblio­teki przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4.

Muzeum w swoich zbio­rach posiada szereg unika­to­wych kolekcji, m. in. zbiór dawnych podręcz­ników, czaso­pism eduka­cyj­nych, kolekcję histo­ryczną doku­mentów i akt szkol­nych, foto­grafie, sztan­dary, pamiątki doku­men­tu­jące pracę nauczy­cieli, archi­walia, wypo­sa­żenie dawnych sal lekcyj­nych i szkol­nych (ławki, tablice, przy­bory szkolne, katedra).

Muzeum dyspo­nuje czte­rema salami wysta­wien­ni­czymi, w których prezen­to­wane są ekspo­zycje stałe:

  • Szkoła sprzed lat (okres pruski i dwudzie­sto­lecie międzywojenne)
  • Szkice z dziejów oświaty. Tradycje związ­kowe pracow­ników oświaty
  • Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945
  • Marian Rejewski, bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog.

Muzeum orga­ni­zuje wystawy czasowe, werni­saże, konkursy. Prowadzi dzia­łal­ność eduka­cyjną poprzez prowa­dzenie lekcji i warsz­tatów muze­al­nych. Orga­ni­zuje spotkania autor­skie, aktywnie współ­pra­cuje z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi, insty­tu­cjami kultury i placów­kami oświatowymi.

Pracow­nicy Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

Fot. M. Kalinowska

Deutsch im Beruf – webinar dla nauczycieli

Deutsch im Beruf – webinar dla nauczycieli

Zapra­szamy nauczy­cieli języka niemiec­kiego szkół ponad­pod­sta­wo­wych (tech­nika, szkoły bran­żowe) na webinar „Deutsch im Beruf“, który odbę­dzie się 4 lutego 2021 r. (czwartek) w godz. 17.30 – 19.00. Zapisy przyj­mu­jemy do dnia 2 lutego na adres mailowy: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl z dopi­skiem: „Beruf“.

Język niemiecki w zawodzie

Nie ulega wątpli­wości, że znajo­mość języków obcych staje się w dzisiej­szym zglo­ba­li­zo­wanym świecie coraz ważniejsza. Szcze­gólnie pożą­dana jest znajo­mość konkret­nego języka facho­wego, umoż­li­wia­jąca uczącym się zbie­ranie doświad­czeń i pracę w wielo­ję­zycznym środo­wisku zawodowym.

Kierując się tą myślą Goethe-Institut w Warszawie zdecy­dował się na wydanie dwóch tomów z mate­ria­łami uzupeł­nia­ją­cymi doty­czą­cymi 14 różnych zawodów, naucza­nych w polskich szko­łach śred­nich. Każdy z tomów zawiera plakaty i pocz­tówki z najważ­niej­szym słow­nic­twem, ćwiczenia grama­tyczno-leksy­kalne oraz gry sytuacyjne.

Podczas webna­rium przed­sta­wimy (na przy­kła­dzie wybra­nych mate­riałów) liczne pomysły i wska­zówki, mające ułatwić i uatrak­cyjnić pracę z ww. mate­ria­łami zarówno na lekcji trady­cyjnej, jak i prowa­dzonej za pomocą komu­ni­ka­torów internetowych.

Jeśli są Państwo zain­te­re­so­wani mate­ria­łami do języka niemiec­kiego zawo­do­wego, to serdecznie zapra­szamy na nasze webi­na­rium! Cieszymy się na spotkanie z Państwem!

Szko­lenie popro­wadzi Alek­san­dara Łyb-Bielecka, która jest pracow­ni­kiem Wydziału Huma­ni­stycz­nego Uniwer­sy­tetu Śląskiego w Kato­wi­cach. Jej zain­te­re­so­wania zawo­dowe dotyczą przede wszystkim lingwi­styki i dydak­tyki wielo­ję­zycz­ności oraz nauczania języka niemiec­kiego jako obcego po angiel­skim (koncepcja DaFnE). Multi­pli­ka­torka Insty­tutu Goethego w Warszawie oraz w Mona­chium, prowa­dząca semi­naria dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego jako obcego w wielu krajach Europy i świata. Współ­au­torka webqu­estów i mate­riałów dydak­tycz­nych dla Insty­tutu Goethego. 

Deutsch im Beruf

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Sprach­ken­nt­nisse in der heutigen globa­li­sierten Welt immer wich­tiger werden. Beson­ders gefragt werden dabei die Kennt­nisse in der jewe­iligen Fach- oder Beru­fs­sprache, die den Lernenden ermögli­chen, Erfah­rungen zu sammeln und in einem multi­lin­gu­alen Umfeld zu arbeiten.

Von diesem Gedanken gele­itet hat das Goethe Institut Warschau die Initia­tive ergriffen und zwei Bände mit zusät­zli­chen Mate­ria­lien zu 14 verschie­denen Berufen heraus­ge­geben. Sie sollen den Lernenden helfen, sich in beru­fli­chen Situ­ationen spra­chlich adäquat zu verhalten und reichen von Plakaten und Post­karten mit Wort­schat­zli­sten, über gram­ma­tisch-lexi­ka­li­sche Übungen bis hin zu Situ­ations- und Rollenspielen.

Im Webinar werden (anhand von ausge­wählten Beispiel­ma­te­ria­lien) Ideen, Tipps und Tricks vorge­stellt, wie man mit den Mate­ria­lien sowohl im offline‑, als auch im online-Unter­richt arbe­iten kann.

Falls Sie Inte­resse an den beiden Bänden zum Thema „Deutsch im Beruf“ haben, dann sind Sie herz­lich zu unserem Webinar einge­laden! Wir freuen uns auf Sie!

Alek­sandra Łyp-Bielecka ist didak­tisch-wissen­scha­ftliche Mitar­be­iterin an der Huma­ni­sti­schen Fakultät der Schle­si­schen Univer­sität in Kato­wice (mit den Arbe­its­schwer­punkten Mehr­spra­chig­ke­it­slin­gu­istik / ‑didaktik und DaFnE-Didaktik) und Multi­pli­ka­torin im DELFORT-Fort­bil­dung­spro­gramm des Goethe Insti­tuts Warschau. Sie bildet Deut­schlehr­kräfte aus und leitet weltweit Semi­nare für DaF-Lehr­kräfte, vor allem zu Methodik und Didaktik für den Unter­richt mit Jugen­dli­chen. Mitau­torin von Spra­che­nQu­ests und anderen Mate­ria­lien für das Goethe-Institut Polen.

Moja ulubiona książka

Moja ulubiona książka

Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek zaprasza uczniów klas I‑III szkół podsta­wo­wych do udziału w Woje­wódzkim Konkursie Czytel­niczo-Plastycznym „Moja ulubiona książka”. Zada­niem uczest­nika konkursu jest samo­dzielne stwo­rzenie ilustracji książki, która zrobiła na nim duże wrażenie, zapadła w pamięć lub do której lubi powracać.

Prace płaskie, wyko­nane dowolną tech­niką, należy nade­słać lub osobi­ście dostar­czyć do orga­ni­za­tora konkursu do dnia 15 marca 2021 roku.

Szcze­góły konkursu opisane są w Regulaminie. 

Do każdej pracy musi być dołą­czony formu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów.

Zapisy na webi­na­rium dla nauczy­cieli germanistów

Zapisy na webi­na­rium dla nauczy­cieli germanistów

Goethe-Institut oraz Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zapra­szają nauczy­cieli języka niemiec­kiego wszyst­kich poziomów nauczania na webi­na­rium: „Praca metodą projektu na lekcji online języka niemiec­kiego“, które odbę­dzie się w dniach:

  • część 1 – 27.01.2021 r. (środa) w godz. 16.30 – 18.00,
  • część 2 – 10.02.2021 r. (środa) w godz. 16.30 – 18.00.

Zapisy przyj­mu­jemy do 25 stycznia (do północy) na adres mailowy: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl. Prosimy podać imię i nazwisko oraz hasło: „Projekt”. Liczba miejsc ogra­ni­czona. Serdecznie zapraszamy!

Alina Melnicka-Zygmunt, Kata­rzyna Krukowska- Cyra­no­wicz – Medio­teka Języka Niemiec­kiego w Peda­go­gicznej Biblio­tece Peda­go­gicznej w Bydgoszczy

szko­lenie

Książki z Bydgoszczą w tle

Książki z Bydgoszczą w tle

24 stycznia przy­pada 76. rocz­nica wyzwo­lenia Bydgoszczy spod okupacji hitle­row­skiej. W związku z tym wyda­rze­niem zachę­camy czytel­ników do zapo­znania się z książ­kami, w których ważną boha­terką jest Bydgoszcz. Prze­czy­tacie o miej­scach, które na pewno rozpo­znacie, na wspo­mnienie których zakręci się Wam łezka w oku i takie, o których istnieniu wygod­niej byłoby zapo­mnieć. Po lekturze ma się ochotę wyjść na ulice naszego miasta, by z książką w ręku poznawać miej­skie zaka­marki. To gdzieś tu muszą czaić się zazdrość, rozpacz, radość, miłość, lęk, nadzieja, które emanują z kart tych książek.

Czytelnia poleca:

Sekrety Bydgoszczy / Halicki, Krzysztof. – Łódź: Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017 Sygn. 163728 p, 163729
Sekrety Bydgoszczy

Wojenne sekrety Bydgoszczy / Droz­dowski, Krzysztof. – Warszawa: Agencja Wydaw­nicza Cinde­rella Books Andrzej Zasieczny, 2019 Sygn. 167669, 167670
Wojenne sekrety Bydgoszczy

Wybrałem Bydgoszcz: Dzien­niki 1989 – 2009 / Bana­szak Józef. – Bydgoszcz: Bydgoski Dom Wydaw­niczy „Margra­fsen” s.c, 2011 Sygn. 153768
Wybrałem Bydgoszcz

Gniazdo zastępcze / Chmie­lewska, Gizela. – Łomianki: Wydaw­nictwo LTW, 2018 Sygn. 166158, 166159

To historia „utkana” ze wspo­mnień kreso­wych wygnańców, uzupeł­niona doku­men­tami i mate­ria­łami z między­wo­jennej prasy, bogato zilu­stro­wana fotografiami.

Gdniazdo zastępcze

Mord na Zimnych Wodach / Grosman Małgo­rzata. – Poznań: Zysk i S‑ka, 2019 Sygn. 168332, 168419

Rok 1926, Bydgoszcz. Znale­zienie zwłok młodej kobiety na wyspę na Zimnych Wodach staje się począt­kiem śledztwa, prowa­dzo­nego przez aspi­ranta Andrzeja Fąferka. Krok po kroku poli­cjanci odkry­wają mroczną historię seryj­nego mordercy.

Mord na Zimnych Wodach

Rzeka zbrodni / Jaku­bowski Jaro­sław, – Poznań: Wydaw­nictwo Zysk i S‑ka, 2015 Sygn. 167424

Główny bohater – komi­sarz Leon Gajewski musi rozwiązać poważna sprawę krymi­nalną, która miała miejsce w styczniu 1920 roku.

Rzeka zbrodni

Seria „Grzechy młodości” Edyty Świętek. Głów­nymi boha­te­rami sagi jest rodzeń­stwo Trze­ciaków. Każde z nich ma swoje życie i zupełnie odmienne problemy. Akcja toczy się od czasów PRL‑u aż do lat 90. Ta powieść wciąga już od pierw­szej strony. Burz­liwy czas prze­mian gospo­dar­czych i ustro­jo­wych. Chci­wość bierze górę nad rozsąd­kiem , a za czyny doko­nane w prze­szłości nadchodzi czas
rozliczenia.

Rzeka kłamstw / Świętek, Edyta. – Poznań: Wydaw­nictwo Replika, 2019 Sygn. 167387

Rzeka kłamstw

Echa niewier­ności / Świętek, Edyta. – Poznań: Wydaw­nictwo Replika, cop.2019 Sygn. 168173
Echa niewierności

Cień zbrodni / Świątek, Edyta. – Poznań: Wydaw­nictwo Replika, cop.2020 Sygn. 168723

Cień zbrodni

Szczyty chci­wości / Świętek Edyta. – Poznań : Wydaw­nictwo Replika, cop. 2020 Sygn. 169301

Szczyty chciwości

Alazza / Czyżewski, Cezary. – Bydgoszcz: [wydawca nieznany], 2017 Sygn. 168717

Tadeusz Siekierski, fizyk, zostaje wcią­gnięty przez swojego kolegę poli­cjanta w sprawę z pozoru czysto krymi­nalną. Historia zaczyna się kompli­kować, gdy okazuje się, iż sprawca nieko­niecznie jest człowiekiem…

Alazza

Mgły prze­szłości / Czyżewski , Cezary. – Bydgoszcz: [wydawca nieznany], 2018 Sygn. 168718

Demo­nica Alazza nieocze­ki­wanie znika. Tadeusz Siekierski zaczyna szukać jej na własną rękę, co spro­wadza na niego same kłopoty.

Mgły przeszłości

Inna dusza / Orbi­towski, Łukasz. – Warszawa: Wydaw­nictwo Od deski do deski Sp. z o.o., cop. 2015 Sygn. 159696

Inna dusza” Łukasza Orbi­tow­skiego – druga książka z serii na F/aktach. Autor sięgnął po temat głośnych morderstw, które miały miejsce w Bydgoszczy w latach 90. XX wieku. Z niewy­ja­śnio­nych przy­czyn nasto­latek zabija swojego kuzyna. Po trzech latach zabija kolejną ofiarę. Obydwie zbrodnie wstrzą­snęły nie tylko miesz­kań­cami miasta, ale i całej Polski.

Inna dusza

Bydgo­skie legendy i przy­po­wieści / Kuczma , Rajmund; Derenda, Jerzy.- Bydgoszcz: Towa­rzy­stwo Miło­śników Miasta Bydgoszczy, 2013 Sygn. 159200, 157935p

Podstawę tego zbioru stanowią legendy, a także pokrewne im sagi i przy­po­wieści, które ukazały się drukiem, bądź prze­ka­zy­wane były ustnie z poko­lenia na poko­lenie. Legendy od wieków stanowią nieza­stą­pione źródło wiedzy o minio­nych czasach. Zawsze bowiem, nawet wzbo­ga­cone fantazją, zawie­rają ziarna prawdy.

Bydgoskie legendy i przypowieści

Baśnie i opowieści o Bydgoszczy / Gwiaz­dowska, E.A.- Gdynia: Wydaw­nictwo Novae res, 2019 Sygn. 166544, 166545, 166543p

Wydaje się wam, że tylko Kraków i Warszawa mają swoje baśnie, mity i legendy? Poznajcie zatem Bydgoszcz, królew­skie miasto poło­żone nad Brdą i Wisłą, które może się pochwalić wyjąt­kowo ciekawą i burz­liwą historią. Zaklęte obrazy, ukryte skarby, okrutne porwania… W prasta­rych opowie­ściach o tym niesa­mo­witym mieście nie brakuje fascy­nu­ją­cych wątków! Jeśli chcecie poznać je wszystkie, przy­stańcie na chwilę i wsłu­chajcie się uważnie w echa dawnych legend kryją­cych się w starych ulicz­kach miasta.

Baśnie i opowieści o Bydgoszczy

Oprac. Mariola Burak, Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Źródła: cytaty ze wstępów książek

Edukacja w zasięgu ręki

Edukacja w zasięgu ręki

Dzięki środkom Unii Euro­pej­skiej – pocho­dzącym z Euro­pej­skiego Funduszu Społecz­nego i w ramach Programu Opera­cyj­nego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej wdraża szereg nowo­cze­snych i dostęp­nych projektów, które zapew­niają rozwój indy­wi­du­alny każdego Polaka, w tym również rozwój zawo­dowy. Wiele z tych projektów wyko­rzy­stuje narzę­dzia cyfrowe, co jest nie tylko zgodne ze świa­to­wymi tren­dami, ale także, w kontek­ście pandemii i potrzeby zacho­wania dystansu społecz­nego, tam gdzie to możliwe, pozwala na edukację i wymianę infor­macji z zacho­wa­niem zasad bezpieczeństwa.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna e-podreczniki.plLokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE)Krajowy System Danych OświatowychŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAWODACH I KSZTAŁCENIU ZAWODOWYMWŁĄCZENIE PRACODAWCÓW W PRZYGOTOWANIE EGZAMINÓW

Odży­wianie dzieci. Profi­lak­tyka zabu­rzeń odży­wiania u dzieci i młodzieży

Odży­wianie dzieci. Profi­lak­tyka zabu­rzeń odży­wiania u dzieci i młodzieży

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne opra­co­wane na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy (2010 – 2020)

odzy­wianie-2010 – 20

Anoreksja i bulimia są to zabu­rzenia odży­wiania, które mają poważne konse­kwencje dla zdrowia. Cechuje je szybko postę­pu­jące wynisz­czenie orga­nizmu, a nawet mogą stanowić zagro­żenie dla życia osoby chorej. Czytel­ników zain­te­re­so­wa­nych tym problemem zachę­camy do zapo­znania się również z zesta­wie­niem biblio­gra­ficznym obej­mu­jącym książki i arty­kuły z czaso­pism, opra­co­wanym na podstawie boga­tych zbiorów biblio­teki z lat 2005 – 2017.

Nowości regio­nalne w zbiorach

Nowości regio­nalne w zbiorach

Okładka książki "Opowieści na falach Brdy pisane"Opowieści : na falach Brdy pisane / Marta Idzik-Ropa. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Pejzaż : Muzeum Kanału Bydgo­skiego im. Seba­stiana Mali­now­skiego, 2019.
Sygn. 167875p

(…) Najstar­szym dziś żyjącym bydgo­skim szyprem jest Pan Edmund, który właśnie ukoń­czył 94 lata. Bez zaglą­dania w metrykę nikt w to nie uwierzy. Ma smukłą sylwetkę, sprawne ciało, twarz prawie bez zmarsz­czek i pamięć wręcz fanta­styczną. Jest pogodny, ma poczucie humoru i potrafi tak ciekawie opowiadać, że można go słuchać godzi­nami. Jego pradziad, dziadek i ojciec byli szyprami i on sam od chwili przyj­ścia na świat całe życie spędził na wodzie.

To wielkie szczę­ście spotkać czło­wieka, który w pamięci zachował prawie kroni­karską wiedzę z kilku­dzie­sięciu lat. Zawsze był ciekawy świata i ludzi; inte­re­so­wały go także dzieje przodków. W jego opowieści poja­wiają się nie tylko człon­kowie rodziny, ale także wszyscy, którzy własnym życiem pisali historię wiel­kiej rodziny bydgo­skich szyprów. (…)

frag­ment książki

Okładka książki "Ogrody botaniczne"Ogrody bota­niczne : poznaj przy­rodę woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. – Bydgoszcz : Regio­nalna Dyrekcja Ochrony Środo­wiska w Bydgoszczy, [2019].
Sygn. 167870p

Regio­nalna Dyrekcja Ochrony Środo­wiska w Bydgoszczy, w ramach współ­pracy z Ogro­dami Bota­nicz­nymi: Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy, Leśnego Parku Kultury i Wypo­czynku „Myślę­cinek”, Insty­tutu Hodowli i Akli­ma­ty­zacji Roślin – Państwo­wego Insty­tutu Badaw­czego oraz Ogrodem Zoobo­ta­nicznym w Toruniu, wydała publi­kację prezen­tu­jącą walory przy­rod­nicze ogrodów bota­nicz­nych województwa.

W publi­kacji oprócz walorów przy­rod­ni­czych obiektów, zwró­cono uwagę na szcze­gólną rolę, jaką pełnią współ­cze­śnie w krajo­brazie miej­skim i ochronie różno­rod­ności biolo­gicznej. Te zielone prze­strzenie, objęte ochroną prawną, wyróż­niają się zgro­ma­dzo­nymi kolek­cjami roślin i bogatą dendro­florą. Są też ekosys­te­mami zastęp­czymi dla ochrony ex situ gatunków roślin zagro­żo­nych wygi­nię­ciem z ich natu­ral­nych siedlisk. Wzbo­ga­cone często alpi­na­riami, palmiar­niami, ogro­dami róża­nymi czy też małą archi­tek­turą, czynią te tereny niezwykle atrak­cyj­nymi dla odwiedzających.

Ogrody bota­niczne służąc celom poznaw­czym i naukowym stały się współ­cze­śnie ważnymi jednost­kami w reali­zacji projektów badaw­czych i dydak­tyki, a ich codzienna dostęp­ność dla lokalnej społecz­ności i tury­stów stanowi o potrzebie trwa­łego zachowania.

Okładka książki "Człowiek i środowisko w dziejach dorzecza Brdy"Czło­wiek i środo­wisko w dzie­jach dorzecza Brdy : studium arche­olo­giczno-histo­ryczne / Jacek Woźny. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, 2019.
Sygn. 168067p, 168068

Zapre­zen­to­wany przez Jacka Woźnego punkt widzenia przy­po­mina koncepcję rela­cjo­nizmu Bruno Latoura, według którego socjo­przy­roda pozo­staje w związku z porzu­ce­niem idei głębo­kiej różnicy między naukami huma­ni­stycz­nymi a przy­ro­do­znaw­stwem. W związku z czym kultura i natura, nauka i społe­czeń­stwo, podmiot (czło­wiek) i przed­miot, rozpa­try­wane są na tym samym planie. Krajo­braz, jak pisze Jacek Woźny, nie stanowi wyłącznie mate­rial­nego otoczenia, lecz jest wypeł­niony, jak palimp­sest, histo­rycznie ukształ­to­wa­nymi i w związku z tym nakła­da­ją­cymi się na siebie znacze­niami. Wszakże owe znaczenia, mimo że nada­wane są przez społe­czeń­stwa minione, odczy­ty­wane są przez nas współ­cze­snych, a więc przez pryzmat sche­matów poję­cio­wych, ukształ­to­wa­nych w kulturze, w której my sami funk­cjo­nu­jemy. (…) Rozwa­żania Jacka Woźnego stwa­rzają dla niego asumpt do prezen­tacji dzie­dzictwa kultu­ro­wego regionu z jednej strony; z drugiej zaś do ukazania walorów tury­stycz­nych dorzecza Brdy. Dzie­dzictwo zapre­zen­to­wane podczas omawiania poszcze­gól­nych regionów dorzecza Brdy zdaje się być istotą całej pracy Jacka Woźnego. Dzie­dzictwo kultu­rowe (…) i pozo­sta­jący z nim w związku problem pamięci, nie tylko scala właściwe nam współ­cze­snym więzi społeczne, łączy także prze­szłość regionu z jego teraź­niej­szo­ścią. Ma to ogromne znaczenie dla świa­do­mości histo­rycznej jego mieszkańców.

Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Mamzera

Okładka książki "Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego"Osobli­wości przy­rody regionu kujawsko-pomor­skiego / Barbara Waldon-Rudzionek, Halina Ratyńska, Hilary Kowalski. – Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego, copy­right 2018.
Sygn. 168053p, 168054

Piękny album poświę­cony przy­ro­dzie regionu kujawsko-pomor­skiego. Jego autorzy posta­wili sobie za zadanie zachę­cenie czytel­ników do odwie­dzenia najcie­kaw­szych ich zdaniem miejsc. Przed­sta­wiają więc inte­re­su­jące zwie­rzęta i rośliny będące niejako wizy­tów­kami regionu.

Auto­rami tekstów i foto­grafii są bydgoscy przy­rod­nicy. Album nie jest szcze­gó­łowym prze­wod­ni­kiem, raczej swoistym esejem autorów, ich spoj­rze­niem na walory przy­rod­nicze regionu. We wstępie piszą: chcemy z Państwem podzielić się naszymi osobi­stymi odczu­ciami, pokazać to, co uważamy za najbar­dziej godne uwagi i co nam się podoba. Książka zawiera popu­lar­no­nau­kowe omówienie wybra­nych przez nas obszarów, obiektów i gatunków. (…) Życzymy przy­jemnej lektury oraz zachę­camy do pozna­wania przy­rody, nie tylko naszego regionu na żywo.

Okładka książki "Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Cz. 1, Średniowiecze"Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomor­skiego. Cz. 1, Średnio­wiecze / opra­co­wali Marcin Hlebionek, Krzysztof Kwiat­kowski, Waldemar Rozyn­kowski, Małgo­rzata Strze­lecka, Michał Targowski. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2019.
Sygn. 168365, 168366

W prezen­to­wanym tomie umiesz­czono wybór tekstów źródło­wych doty­czą­cych tylko jednej epoki – średnio­wiecza. W dzie­jach regionu kujawsko-pomor­skiego wieki średnie zazna­czyły się jako okres istot­nych prze­mian społecz­nych oraz dyna­micz­nych zmian poli­tycz­nych, zwią­za­nych m.in. z powsta­niem i rozwojem państwa polskiego, burz­li­wymi dzie­jami polsko-krzy­żac­kiego sąsiedztwa czy kolo­ni­zacją miejską i wiejską na prawie niemieckim. Wielo­krotnie w czasie tej epoki różne obszary i miejsca współ­cze­snego regionu kujawsko-pomor­skiego stawały się świad­kami wyda­rzeń pamię­ta­nych jako niezmiernie ważne nie tylko dla lokal­nych społecz­ności, lecz także dla historii całego kraju. Świa­do­mość tego wywarła wpływ na dobór tekstów umiesz­czo­nych w niniej­szej publi­kacji oraz ich chro­no­lo­giczno-tema­tyczny układ, dla którego wewnętrzne cezury czasowe stanowią kluczowe momenty dziejów Polski, takie jak śmierć Leszka Białego w Gąsawie i spro­wa­dzenie krzy­żaków do Polski, pokój kaliski i pano­wanie Kazi­mierza Wiel­kiego, a także pierwszy i drugi pokój toruński.

Popu­lar­no­nau­kowy charakter tomu jest wyni­kiem przy­ję­tego z góry prze­świad­czenia, że prezen­to­wane Czytel­nikom wydaw­nictwo może stać się przy­datnym narzę­dziem pozna­wania prze­szłości dla pełnych pasji amatorów dziejów regionu kujawsko-pomor­skiego, a także dla nauczy­cieli akcen­tu­ją­cych i wpro­wa­dza­ją­cych regio­nalne treści w nauczaniu historii w szko­łach podsta­wo­wych i śred­nich. To właśnie z myślą o nich poszcze­gólne zagad­nienia opatrzono zesta­wami pytań i poleceń doty­czą­cych przed­sta­wia­nych źródeł. Im również dedy­ko­wana jest ostatnia część publi­kacji, którą stanowi aneks zawie­ra­jący mate­riały meto­dyczne w postaci dodat­ko­wych zadań.

Ze Wstępu

Źródła:

www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.projekt​pejzaz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ukw​.edu​.pl

Ferie on-line z biblioteką

Ferie on-line z biblioteką

Ferie to czas na odpo­czynek i zdobycie nowych doświad­czeń. Przed­sta­wiamy kilka propo­zycji na ferie dla uczniów oraz zachę­camy do wspólnej aktyw­ności rodziców i dzieci.