<span class="caps">IV</span> Kujawsko-Pomor­skie Forum Edu­ka­cyjne

IV Kujawsko-Pomor­skie Forum Edu­ka­cyjne

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy brała udział w IV Kujawsko-Pomor­skim Forum Edu­ka­cyjnym Uczeń zdolny czy kukiełka edu­ka­cyjna? – o prze­kra­czaniu sztyw­nych ram, zor­ga­ni­zo­wanym przez Wyższą Szkołę Bankową wspólnie z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy.
Forum skła­dało się z dwóch części: wystą­pień zapro­szo­nych gości, eks­pertów w dzie­dzinie psy­cho­logii i peda­go­giki, nato­miast w dalszej części odbyły się warsz­taty. Spo­tkanie pozwo­liło uczest­nikom na rozwój kon­kret­nych zasobów i umie­jęt­ności potrzeb­nych do pracy z uczniami zdol­nymi oraz poka­zało, w jaki sposób można wspierać moty­wację tych uczniów i budować w nich poczucie własnej war­tości.
Uzu­peł­nie­niem Kujawsko-Pomor­skiego Forum Edu­ka­cyj­nego było pro­mo­wanie przez biblio­tekę lite­ra­tury o pracy z uczniem zdolnym, zbiorów obco­ję­zycz­nych, w tym Medio­teki Języka Nie­miec­kiego oraz oferty dla nauczy­cieli.

Kornel Maku­szyński w Aka­demii

Kornel Maku­szyński w Aka­demii

W dniach 22 – 24.02. 2017 r. w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się zajęcia edu­ka­cyjne na temat Kornela Maku­szyń­skiego i jego naj­bar­dziej znanego lite­rac­kiego i fil­mo­wego boha­tera czyli Koziołka Matołka. W tych dniach odwie­dzili nas uczniowie z byd­go­skich szkół: Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 i nr 12 oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Nie­pu­blicz­nego „Baj­ko­landia”.

Roz­po­czę­liśmy krótką poga­danką na temat war­tości i zalet gło­śnego czy­tania. Następnie przed­sta­wi­liśmy pre­zen­tację doty­czącą życia i twór­czości Kornela Maku­szyń­skiego, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem lite­ra­tury dla naj­młod­szych dzieci. Nie zabrakło wia­do­mości na temat Euro­pej­skiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Paca­nowie oraz okazji do poka­zania dzie­ciom wybra­nych książek K. Maku­szyń­skiego.
Jak zawsze na każdych zaję­ciach w Aka­demii głównym ele­mentem było głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem I księgi „Przygód Koziołka Matołka” oraz frag­mentów książki „Awan­tury i wybryki małej małpki Fiki Miki”.

Po czy­taniu dzieci obej­rzały frag­ment bajki. W dalszej części zajęć młodsze dzieci kolo­ro­wały Koziołka, a starsze roz­wią­zy­wały krzy­żówkę walen­tyn­kowo-bajkową. Była też moż­li­wość obej­rzenia wystawki książek oraz maskotki Koziołka Matołka. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Tłusty czwartek

Tłusty czwartek

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie z człon­kami Klubu Seniora „Bartosz” pod hasłem Tłusty czwartek w tra­dycji pol­skiej. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili genezę święta i jego obchody w różnych regio­nach Polski, przy­słowia oraz cie­ka­wostki zwią­zane z historią pączka. Kame­ral­nemu spo­tkaniu towa­rzy­szyła wystawa książek o tra­dycji i zwy­cza­jach tłu­sto­czwart­ko­wych. Biletem wstępu na biblio­teczne spo­tkanie były prze­pisy na tra­dy­cyjne kar­na­wa­łowe ciasta.

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Muzeum Oświaty gościło uczniów z klasy II e ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 25 w Byd­goszczy oraz ich babcie i dziadków.
Dzieci wystą­piły w uro­czy­stym apelu przy­go­to­wanym spe­cjalnie na tę okazję, pod kie­run­kiem pań Justyny Janik i Joanny Szy­mań­skiej. Wszyscy przy­byli goście otrzy­mali od swoich wnuków wła­sno­ręcznie wyko­nane drobne pre­zenty.
To wspa­niałe święto w Muzeum zor­ga­ni­zo­wane zostało pierwszy raz, i jak się okazało, spo­tkało się z pozy­tywnym odbiorem. Wszystkie babcie i dziad­kowie zwie­dzając muzeum odbyli sen­ty­men­talną podróż do czasów swojego dzie­ciń­stwa. Była to wspa­niała okazja do wspo­mnień, rozmów i wzru­szeń. Dziad­kowie wspo­mi­nali swoje szkolne przy­gody – nie zawsze te grzeczne.
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, pociechy z tak wspa­nia­łych wnuków oraz wielu kolej­nych wzru­szeń w Muzeum Oświaty.

Zima w lite­ra­turze

Zima w lite­ra­turze

W środę 18 stycznia i w piątek 20 stycznia 2017 r. odwie­dzili nas uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 oraz nr 20 w Byd­goszczy. Nasze zajęcia były zaty­tu­ło­wane „Zima w lite­ra­turze”. Roz­po­czę­liśmy krótką poga­danką na temat obecnej pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­ności spor­towej. Omó­wi­liśmy również naj­cie­kawsze przy­kłady z lite­ra­tury pol­skiej i obcej poru­sza­jące tema­tykę zimową.
Podobnie jak na każdych zaję­ciach w Aka­demii głównym ele­mentem było głośne czy­tanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Tematem obec­nego spo­tkania była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czy­ta­łyśmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowe śledztwo Wróżki Amelki” oraz „Fran­klin gra w hokeja”, czyli przy­gody boha­terów znanych wszystkim dzie­ciom.
W dalszej części zajęć dzieci wyko­ny­wały mini­pla­katy o tema­tyce zimowej. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek. Kolejne spo­tkania już w lutym.