Spotkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

Spotkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

W czytelni głównej odbyło się spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-konsul­tanta KPCEN mgr Justynę Adamską. Nauczy­cielom przed­sta­wiono bogatą ofertę księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego PBW przy­dat­nego do wyko­rzy­stania na lekcjach z dziećmi i młodzieżą. Kolejne spotkanie w czytelni zapla­no­wano na grudzień.

Orto­grafia na wesoło

Orto­grafia na wesoło

W ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zorga­ni­zo­wała zajęcia skie­ro­wane do najmłod­szych uczniów szkół podsta­wo­wych pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Ich pod­sta­wowym celem było przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, a także inte­gracja dzieci podczas wspólnej zabawy. Tydzień Świa­do­mości Dysleksji to także okazja do popu­la­ry­zacji biblio­teki i jej zasobów doty­czą­cych rozwią­zy­wania specy­ficz­nych trud­ności w nauce czytania i pisania w środo­wisku nauczy­cieli.
Zajęcia prze­bie­gały w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie ułatwiały dzie­ciom przy­swojenie zasad pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h. Uczniowie praco­wali indy­wi­du­alnie z kartami pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków i rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w panto­mimie.

Dzień Twór­czości i Aktyw­ności

Dzień Twór­czości i Aktyw­ności

W Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych odbyło się niezwykłe spotkanie pracow­ników biblio­teki. Nauczy­ciele i pracow­nicy admi­ni­stracji przy­go­to­wali prezen­tację swoich hobby oraz pasji twór­czych i spor­to­wych. Niedawno miniony Dzień Nauczy­ciela stał się okazją do zorga­ni­zo­wania małego werni­sażu i wzajem­nego dzie­lenia się efek­tami własnej kreatyw­ności i aktyw­ności. Jak się okazało, pracow­nicy biblio­teki nie próż­nują i po pracy – podzi­wia­liśmy prace plastyczne w tech­nice déco­upage, origami, akwa­rele, ręko­dzieło wyko­nane za pomocą szydełka i drutów, filco­wania, arty­stycznej obróbki papieru. Nie zabrakło również smako­wi­tych kuli­na­riów. Niezwykłą atrakcją była prezen­tacja trofeów spor­to­wych naszej kole­żanki – siat­karki. Było to wyjąt­kowo inspi­ru­jące i bardzo sympa­tyczne wyda­rzenie, które, mamy nadzieję, stanie się tradycją naszej biblio­teki. Być może spotkamy się znów za rok?

Gimna­zja­liści w biblio­tece

Gimna­zja­liści w biblio­tece

Uczniowie z Gimna­zjum nr 3 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej.
Po zmie­rzeniu się z trudnym histo­rycznym tematem gimna­zja­liści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwanie znale­zienia kodów potrzeb­nych do uwol­nienia się. Zadania mate­ma­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym podpo­wie­dziom uczniowie zdołali otwo­rzyć kilka kłódek szyfro­wych i odkry­wali kolejne zagadki. Na koniec odgadli czte­ro­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wejścio­wych…

Dobro bez granic

Dobro bez granic

W biblio­tece odbyły się zajęcia „Dobro bez granic” z okazji ogło­szo­nego przez sejm Roku Adama Chmie­low­skiego. Mottem spotkania były słowa św. Brata Alberta „Bądź dobry jak chleb…“. Uczniowie Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 2, Tech­nikum Gastro­no­micz­nego i Tech­nikum Budow­la­nego wysłu­chali prelekcji na temat czynienia dobra, poma­gania innym i idei wolon­ta­riatu. Zapro­szony gość siostra Magda­lena ze zgro­ma­dzenia Alber­tynek w Bydgoszczy opowie­działa o tym jak A. Chmie­lowski stał się bratem Albertem i w jaki sposób dzisiaj Zgro­ma­dzenie konty­nuuje dzieło pomocy innym. Mariola Burak, nauczy­ciel biblio­te­karz a zarazem wolon­ta­riusz z hospi­cjum bł. księdza Jerzego Popie­łuszki zapro­siła uczniów do uczest­ni­czenia w akcji „Pola nadziei” a także zapo­znała z pracą wolon­ta­riusza na oddziale. Prowa­dząca spotkanie Małgo­rzata Tyczyńska mówiła o idei dobra używając do tego symbo­liki chleba. Młodzież zachę­cona do poma­gania innym posta­no­wiła zorga­ni­zować akcję i prze­kazać w niedługim czasie odzież dla potrze­bu­ją­cych. Powo­dzenia!
Małgo­rzata Tyczyńska

Zajęcia eduka­cyjne w biblio­tece

Zajęcia eduka­cyjne w biblio­tece

Uczniowie 5 klasy Szkoły Podsta­wowej nr 31 spędzili 12 paździer­nika kilka godzin w biblio­tece. Uczest­ni­czyli w zaję­ciach „Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości“, „Rejewski – genialny kryp­tolog“, „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ oraz rozwią­zy­wali łami­główki mate­ma­tyczne i logiczne w escape roomie „Klub Enigma“.

Przed­szko­laki w Akademii

Przed­szko­laki w Akademii

Kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się 6, 10 i 12 paździer­nika br. Poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy. W zaję­ciach wzięły udział dzieci cztero- i pięcio­letnie z Przed­szkola nr 16 oraz Przed­szkola Mungo. Zajęcia obej­mo­wały krótką poga­dankę na temat dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, w szcze­gól­ności wierszy dla dzieci, rozmowę na temat wartości i roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie – na tę okazję zostały wybrane najbar­dziej znane wier­szyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samo­chwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spotkania dzieci wyko­ny­wały ilustracje do wiersza „Kaczka dziwaczka”. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Proces nauczania i wycho­wania prze­biega nie tylko w szkol­nych murach. Uczniowie z Gimna­zjum nr 38 w Bydgoszczy spędzili kilka godzin w biblio­tece. Wysłu­chali wykładu o Marianie Rejew­skim i jego sukcesie złamania kodu Enigmy. Zajęcia o tema­tyce histo­rycznej prowa­dził płk Jerzy Lelwic. Później gimna­zja­liści dysku­to­wali o warto­ściach na zaję­ciach „To, co konieczne – to, co zbyteczne“. Wspólnie tworzyli plakaty, ukła­dali hierar­chię wartości grupy. Wszyscy wysi­lali też szare komórki, aby uwolnić się z escape roomu „Klub Enigma“. Rozwią­zy­wali tam zadania mate­ma­tyczne, zagadki, koja­rzyli i anali­zo­wali fakty, wyka­zy­wali się zręcz­no­ścią i pomy­sło­wo­ścią.

Nowo­czesna wyszu­ki­warka

Nowo­czesna wyszu­ki­warka

Nowy sposób prze­szu­ki­wania zasobów biblio­teki! Ruszyła wyszu­ki­warka INTEGRO.

Multi­wy­szu­ki­warka PROLIB INTEGRO jest oparta o 3 filary: Użytecz­ność, Dostęp­ność oraz Otwar­tość.
Rozbu­do­wane mecha­nizmy filtro­wania, odpo­wiednio dosto­so­wane sorto­wanie, przej­rzysty inter­fejs użyt­kow­nika to filar Użytecz­ności. Korzy­stając z INTEGRO, użyt­kownik nie musi rozpra­szać swojej uwagi na wyborze odpo­wied­niej funkcji, właści­wego klawisza czy sposobu wpisy­wania warunku wyszu­ki­wania. Może być skupiony na celu poszu­ki­wania, tzn. infor­macji do której chce dotrzeć.
Filar Dostęp­ności zbudo­wany został w postaci tzw. respon­syw­nego inter­fejsu użyt­kow­nika. Inter­fejs respon­sywny to taki, który auto­ma­tyczne dopa­so­wuje swój wygląd do wiel­kości i rozdziel­czości ekranu urzą­dzenia na którym jest urucha­miany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowolnym urzą­dzeniu i jedno­cze­śnie zachowa pełną funk­cjo­nal­ność.
Trzeci filar, Otwar­tości, z jednej strony zapewnia użyt­kow­ni­kowi korzy­sta­ją­cemu z INTEGRO kompletną obsługę jego konta w systemie PROLIB. Z drugiej zaś strony daje możli­wość połą­czenia INTEGRO z innymi syste­mami, które dostar­czają dane wzbo­ga­ca­jące użytecz­ność i funk­cjo­nal­ność multi­wy­szu­ki­warki. Czytelnik ma dzięki temu możli­wość zamó­wienia książki, usta­wienia się w kolejce rezer­wacji, kiedy nie jest dostępna, zapi­sania lub wysłania na swoją skrzynkę pocz­tową wyniku wyszu­ki­wania, prze­czy­tania recenzji lub opinii na temat wybra­nych publi­kacji.

Źródło: www​.prolib​.pl

Wypróbuj nowy sposób prze­szu­ki­wania zbiorów biblio­teki w kata­logu INTEGRO.

Z orto­grafią na wesoło

Z orto­grafią na wesoło

Z okazji Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dysleksji, w dniach 2 – 12 paździer­nika 2017 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zaprasza na zajęcia pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Oferta skie­ro­wana jest do IIIII klas szkół podsta­wo­wych.
Podsta­wowym celem naszej akcji ”Orto­grafia na wesoło” jest przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, inte­gracja dzieci, a także popu­la­ry­zacja naszej biblio­teki w środo­wisku lokalnym.
Zajęcia prze­bie­gają w swobodnej i wesołej atmos­ferze. Jedno­cze­śnie pozwa­lają przy­swoić zasady prawi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Uczniowie pracują indy­wi­du­alnie z kartą pracy, zespo­łowo słuchając wier­szyków-rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w panto­mimie.

Kontakt: Czytelnia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18

Głośne czytanie

Głośne czytanie

Ogól­no­polski Dzień Głośnego Czytania obcho­dzony jest 29 wrze­śnia. Inicja­tywa promocji czytel­nictwa w tym dniu została ogło­szona przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.
Z tej okazji gości­liśmy w Czytelni Biblio­teki osoby niewi­dome i słabo­wi­dzące zrze­szone w Polskim Związku Niewi­do­mych.
Pracow­nicy Biblio­teki czytali wybrane frag­menty książek, które miały swoje odpo­wied­niki w postaci audio­bo­oków.
Zapre­zen­to­wano m.in. Szma­rag­dową tablicę Carla Montero, Para­graf 22 Josepha Hellera, Moją wielką grecką przy­godę Johna Mole’a, Bota­nikę duszy Eliza­beth Gilbert oraz Włoskie buty Henninga Mankella.
W miłej atmos­ferze przy kawie i ciastku nasi goście wysłu­chali frag­mentów książek. Mamy nadzieję, że goście zostali zachę­ceni do sięgnięcia po książki mówione i skorzy­stają z boga­tych zbiorów Biblio­teki.

Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Pracow­nicy biblio­teki gościli w siedzibie Związku Nauczy­ciel­stwa Polskiego Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego na zapro­szenie zrze­szo­nych w nim seniorów. Okazją do spotkania były trwa­jące obchody Roku Włady­sława Racz­kie­wicza, celem nato­miast – popu­la­ry­zacja postaci pierw­szego Prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej na Uchodź­stwie, w szcze­gól­ności zaś jego związku z regionem kujawsko-pomor­skim. Wykład i prezen­tacja multi­me­dialna pt. „Włady­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza” spotkały się z żywym zain­te­re­so­wa­niem zebra­nych, którzy okazali się wyma­ga­jącą widownią, prezen­tując wysoki poziom wiedzy histo­rycznej.
W związku z 70. rocz­nicą śmierci tego wybit­nego poli­tyka, patrioty, państwowca, Senat Rzeczy­po­spo­litej Polskiej podjął uchwałę o usta­no­wieniu 2017 r. Rokiem Włady­sława Racz­kie­wicza. Wcze­śniej stano­wisko w sprawie usta­no­wienia w naszym regionie Roku Włady­sława Racz­kie­wicza przyjął Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego. Biblio­teka popu­la­ry­zuje tę postać poprzez zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, udostęp­nianie czasowej wystawy, a teraz dotarła z wykładem do kolej­nego grona odbiorców.

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Rozpo­czę­liśmy siódmą edycję Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zaty­tu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nieznane”.
Inau­gu­ra­cyjne spotkania, które poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem „Akademii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 wrze­śnia br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I i II Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy.
Zajęcia obej­mo­wały prezen­tację doty­czącą postaci i dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, poga­dankę na temat wartości i roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie frag­mentów „Akademii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Akademii pana Kleksa: klek­so­grafię i przę­dzenie liter i samo­dzielnie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spró­bować pisania piórem i atra­mentem. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w paździer­niku.

Spotkanie autor­skie

Spotkanie autor­skie

W ramach „żywych lekcji historii mówionej” w Muzeum Oświaty odbyło się spotkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju”. Pani Leokadia Maje­wicz wraz z rodziną znalazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolności wiodła od sybe­ryj­skiego obozu pracy przy­mu­sowej przez Uzbe­ki­stan, Iran (Persję), Karaczi w Indiach, Tanzanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.

Uczest­ni­kami spotkania byli uczniowie z VIII LO w Bydgoszczy, którzy z uwagą i zain­te­re­so­wa­niem wysłu­chali opowia­dania pani Leokadii, ilustro­wa­nego prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotkanie kwia­tami i grom­kimi brawami. W trakcie rozmowy uczniowie byli bardzo poru­szeni opowie­ścią pani Leokadii. Stwier­dzili, że „swoją urodą, spokojem i dosto­jeń­stwem przy­po­mina królową Elżbietę”.