Konkurs o Lemie

Konkurs o Lemie

Fanta­styka nie jest mi obca” to tytuł konkursu inter­ne­to­wego skie­ro­wa­nego do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza do wzięcia udziału w tym ponadre­gio­nalnym konkursie dla miło­śników fanta­styki naukowej.

Celem głównym konkursu jest popu­la­ry­zacja wśród uczniów Roku Stani­sława Lema poprzez przy­bli­żenie dokonań najwy­bit­niej­szego polskiego futu­ro­loga i twórcy science fiction, jednego z najważ­niej­szych i najbar­dziej doce­nio­nych na świecie polskich pisarzy. Tema­tyka konkursu zwią­zana jest z życiem i twór­czo­ścią Stani­sława Lema.

Konkurs polega na udzie­leniu odpo­wiedzi na pytania zawarte w formu­larzu inter­ne­towym zamiesz­czonym na stronie orga­ni­za­tora.
Formu­larz z pyta­niami i danymi osobo­wymi zostanie udostęp­niony 01.03.2021 roku. Osta­teczny termin prze­słania odpo­wiedzi upływa 14.03.2021 roku. Szcze­góły zamiesz­czone są w regu­la­minie konkursu.

Załącznik do Regu­la­minu – Zgoda rodziców/opiekunów

Fot. © by Tomasz Lem