Zespół nadpo­bu­dli­wości z defi­cytem uwagi

Zespół nadpo­bu­dli­wości z defi­cytem uwagi

ADHD – nadpo­bu­dli­wość psychoruchowa
Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych (lata 1999 – 2013), arty­kułów z czaso­pism (lata 2000 – 2014) oraz doku­mentów audio­wi­zu­al­nych. Pobierz plik pdf 390KB