Zespół nadpo­bu­dli­wości z deficytem uwagi

Zespół nadpo­bu­dli­wości z deficytem uwagi

ADHD – nadpo­bu­dli­wość psycho­ru­chowa
Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwartych (lata 1999 – 2013), artykułów z czaso­pism (lata 2000 – 2014) oraz dokumentów audio­wi­zu­al­nych. Pobierz plik pdf 390KB