Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek

Już nie­długo będziemy obcho­dzić XV Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek pod hasłem „(do)wolność czy­tania“. Ser­decznie zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do sko­rzy­stania z oferty, którą przy­go­to­wa­liśmy na ten okres.