Dni bez kar

Dni bez kar

Od 7 wrze­śnia do 7 paździer­nika 2020 r. Biblio­teka nie będzie pobierać kar za nieter­mi­nowy zwrot swoich zbiorów.

W ramach akcji Naro­do­wego Czytania 2020 otrzy­macie Państwo odcisk okolicz­no­ściowej pieczęci, która będzie upraw­niała do umorzenia długu w wymie­nionym terminie.

Zapra­szamy do skorzy­stania z tej możli­wości.