Zmiana godzin otwarcia biblio­teki

Zmiana godzin otwarcia biblio­teki

Szanowni Czytel­nicy!
Od 1 paździer­nika 2020 r. Biblio­teka jest otwarta od ponie­działku do piątku w nastę­pu­ją­cych godzi­nach:

w ponie­działek: 9:00 – 15:00 z przerwą tech­niczną 12:00 – 12:30
od wtorku do piątku: 9:00 – 19:00 z przerwą tech­niczną 13:00 – 13:30
w sobotę – nieczynna

Prosimy o zaglą­danie na naszą stronę inter­ne­tową, gdyż godziny funk­cjo­no­wania Biblio­teki mogą ulec zmianie.
Przy­po­mi­namy o wymogu noszenia maseczki ochronnej i dezyn­fekcji rąk w Biblio­tece.

Zapra­szamy!

Wytyczne dot. funk­cjo­no­wania Biblio­teki od 1.10.2020 r. 
Zasady funk­cjo­no­wania Biblio­teki w okresie pandemii