Zimowe spotkania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Zimowe spotkania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Kolejne spotkania z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek poświę­cone były twór­czości Hansa Chri­stiana Ander­sena. Wczoraj i dziś odwie­dziło nas ponad 120 uczniów klas I‑III ze szkół bydgoskich.

Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opowieści” rozpo­częły się krótką prezen­tacją przy­bli­ża­jącą życie i dorobek lite­racki najbar­dziej znanego duńskiego baśnio­pi­sarza Hansa Chri­stiana Ander­sena. W dalszej części uczniowie wysłu­chali pełnej wersji baśni „Królowa Śniegu”. Podsu­mo­wa­niem spotkania było ukła­danie planu wyda­rzeń, rozwią­zy­wanie quizu na temat prze­czy­ta­nego utworu oraz wyko­ny­wanie zimowej ilustracji.

Na zakoń­czenie uczniowie obej­rzeli wystawę różnych wydań baśni Ander­sena i książek o tema­tyce zimowej. Życzymy wszystkim dzie­ciom i nauczy­cielom udanych ferii zimo­wych i do zoba­czenia w lutym.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy