Zasady funk­cjo­no­wania Biblioteki

Zasady funk­cjo­no­wania Biblioteki

Przyj­mu­jemy zwroty oraz wypo­ży­czamy zamó­wione przez Państwa zbiory. Księ­go­zbiór języ­kowy z wolnego dostępu z Czytelni można zamówić pocztą elek­tro­niczną: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl lub tele­fo­nicznie 52 341 30 74 wew. 18, podając tytuł i sygna­turę lub pora­dzić się w wyborze zbiorów językowych.

Dla osób posia­da­ją­cych kartę biblio­teczną wyko­nu­jemy skany arty­kułów z czaso­pism i frag­mentów książek dostęp­nych tylko na miejscu w Czytelni. Zamó­wienia można wysyłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl. W zamó­wieniu należy podać numer karty biblio­tecznej czytel­nika, tytuł arty­kułu, autora arty­kułu, tytuł czaso­pisma, rok i numer. Jedno­ra­zowo można zamówić do 20 stron skanów.

W sprawie prolongat terminów zwrotów zbiorów można dzwonić do Wypo­ży­czalni pod numer 52 341 30 74 wew. 17 lub napisać na adres: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Przy­po­mi­namy, że tema­tyczne zesta­wienia biblio­gra­ficzne dostępne na naszej stronie inter­ne­towej opra­co­wy­wane są na podstawie zbiorów naszej Biblio­teki. Do wyszu­ki­wania tema­tycz­nego służy również katalog Biblio­grafia Zagad­nień Peda­go­gicz­nych. Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych pełni dyżury tele­fo­niczne i udziela czytel­nikom infor­macji kata­lo­go­wych pod numerem 52 341 30 74 wew. 16.

Osoby zapi­sane do Biblio­teki mogą otrzymać kody IBUK-LIBRA – dostęp do elek­tro­nicz­nych wersji książek – osobi­ście lub za pośred­nic­twem poczty: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Jest możli­wość zwie­dzenia Muzeum Oświaty po wcze­śniej­szym uzgod­nieniu terminu i godzin wizyty pod numerem tele­fonu 52 342 65 90. Na terenie Muzeum mogą prze­bywać nie więcej niż 4 osoby jednocześnie.

Zobacz też: Aktu­ali­zacja zasad funk­cjo­no­wania Biblio­teki (1.10.2020 r.)