Wyniki konkursu czytelniczego

Wyniki konkursu czytelniczego

W siedzibie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy rozstrzy­gnięto konkurs plastyczny „Czytam i maluję z Nelą”, który reali­zował nastę­pu­jące cele:

  • popu­la­ry­zacja wśród dzieci książek zaku­pio­nych w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
  • rozwi­janie zain­te­re­sowań i kompe­tencji czytelniczych,
  • pobu­dzanie ekspresji dzieci poprzez dzia­łal­ność plastyczną,
  • rozwi­janie kreatyw­ności, wraż­li­wości i wyobraźni plastycznej dzieci,
  • promocja biblio­teki w środo­wisku lokalnym.

Na konkurs napły­nęło 77 prac, które oceniane były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kryteriami:

  • ciekawa inter­pre­tacja propo­no­wanej tematyki,
  • zgod­ność pracy z tematem,
  • samo­dziel­ność i orygi­nal­ność pracy,
  • este­tyka wyko­nanej pracy.

Uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów odbę­dzie się 15 listo­pada 2018 roku o godzinie 16.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy (sala 210, II piętro).

Laureaci woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego „Czytam i maluję z Nelą”:

I miejsce:
Klaudia Florek Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
Mikołaj Nowa­kowski Zespół Szkół nr 33
Mateusz Truskawa Szkoła Podsta­wowa nr 66
II miejsce:
Kalina Kijak Szkoła Podsta­wowa nr 15
III miejsce:
Maria Owczarek Szkoła Podsta­wowa nr 31

Wyróż­nienia:
Dawid Kaźmier­czak Zespół Szkół nr 33
Laura Szczybło Szkoła Podsta­wowa nr 65
Hanna Rutkowska Szkoła Podsta­wowa nr 15
Adam Pujanek Kato­licka Szkoła Podstawowa
Dawid Kacperski Szkoła Podsta­wowa nr 13
Natalia Kwiat­kowska Szkoła Podsta­wowa nr 65
Natalia Nasalska Szkoła Podsta­wowa nr 56
Maja Laskowska Szkoła Podsta­wowa nr 13
Krystyna Grabarska Szkoła Podsta­wowa nr 30
Julia Cegiełka Szkoła Podsta­wowa nr 31
Maria Wanecka Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Gratu­lu­jemy wszystkim laure­atom i zapra­szamy nagro­dzo­nych oraz ich nauczy­cieli i rodziców na uroczy­stość wręczenia nagród i wyróżnień.