Zusammen spielen und kooperieren

Zobacz kalen­darz
04-04-2017 12:00 – 14:00

Warsz­taty meto­dyczne dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego. Prezen­tacja najnow­szych mate­riałów do nauki języka niemiec­kiego, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem gier i zabaw języ­ko­wych na różne poziomy nauczania i dla różnych grup wieko­wych. Popu­la­ry­zacja metod koope­ra­tyw­nych w uczeniu się, które mają na celu rozwój kompe­tencji społecz­nych i perso­nal­nych uczniów.