Barwy i symbole naro­dowe

Zobacz kalen­darz
06-11-2019 09:00 – 10:30

Barwy i symbole naro­dowe

Cele zajęć dla najmłod­szych uczniów:

  • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości naro­dowej,
  • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.