Znam barwy i symbole narodowe

Zobacz kalen­darz

Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej,
  • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami narodowymi,
  • kształ­to­wanie postaw patriotycznych,
  • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.