Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce

View Calendar
Konkurs adre­so­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomorskiego.

Osta­teczny termin przyj­mo­wania prac upływa 07.12.2018 r. o godz. 19.00.

Cele konkursu:

  • Reali­zacja Prio­ry­tetu 3 „Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa” w zakresie rozwi­jania zain­te­re­sowań uczniów przez promo­wanie i wspie­ranie czytel­nictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,
  • Rozwi­janie kompe­tencji czytel­ni­czych oraz upowszech­nianie czytel­nictwa wśród młodzieży,
  • Promo­wanie czytel­nictwa wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • Popu­la­ry­zacja metody book­tal­kingu, pozwa­la­jącej dzielić się entu­zja­zmem do książek i zachęcać do czytania dla przyjemności,
  • Popu­la­ry­zacja i zasto­so­wanie tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych do promocji czytelnictwa,
  • Rozwi­janie kreatyw­ności, wraż­li­wości i zain­te­re­sowań lite­rac­kich uczniów.