Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach

Zobacz kalen­darz
29-10-2019 11:00 – 12:30

Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach

W oparciu o wybrane teksty literackie ilustru­jące różne wartości, poroz­ma­wiamy o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym, pozama­te­rialnym i moralnym. Uczest­nicy zajęć mogą swobodnie dysku­tować, oglądać fragmenty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać fragmentów książek i zasta­na­wiać się nad znacze­niem wartości w swoim życiu.