Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach

Zobacz kalen­darz

W oparciu o wybrane teksty lite­rackie ilu­stru­jące różne war­tości, poroz­ma­wiamy o tym, czym są war­tości w ujęciu mate­rialnym, poza­ma­te­rialnym i moralnym. Uczest­nicy zajęć mogą swo­bodnie dys­ku­tować, oglądać frag­menty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać frag­mentów książek i zasta­na­wiać się nad zna­cze­niem war­tości w swoim życiu.