Wszystkie moje mamy

Zobacz kalen­darz
03-10-2018 10:30 – 12:00

Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych o Irenie Sen­dle­rowej, dzia­łaczce spo­łecznej i cha­ry­ta­tywnej, zaan­ga­żo­wanej w nie­sienie pomocy Żydom w czasie II wojny świa­towej.