Wiel­ka­nocne opowieści

Zobacz kalen­darz

Zajęcia dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej z wiosną i świę­tami. Poga­danka o najważ­niej­szych zwycza­jach i trady­cjach wiel­ka­noc­nych. Głośne czytanie frag­mentów książki „Polskie tradycje i obyczaje”, opowia­dania „Martynka i zwie­rzątka” oraz I księgi „Przygód Muminków”. Rozwią­zy­wanie quizu wiel­ka­noc­nego i wyko­ny­wanie kwiatów z krepy oraz ryso­wanie pisanek.

Related upco­ming events

  • 01-03-2021 10:00 – 01-03-2021 10:00

    Akty­wacja formu­larza inter­ne­to­wego dla uczest­ników ponadre­gio­nal­nego konkursu wiedzy o twór­czości i życiu Stani­sława Lema dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Osta­teczny termin prze­słania odpo­wiedzi upływa 14.03.2021 roku.

  • 14-03-2021 23:59 – 14-03-2021 23:59

    Osta­teczny termin prze­sy­łania odpo­wiedzi w formu­larzu inter­ne­towym dla uczest­ników ponadre­gio­nal­nego konkursu wiedzy o twór­czości i życiu Stani­sława Lema.