Wiel­kanoc w literaturze

View Calendar

Zajęcia dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej z wiosną i świę­tami. Poga­danka o najważ­niej­szych zwycza­jach i trady­cjach wiel­ka­noc­nych. Projekcja filmu „Palmy, pisanki i wiel­ka­nocne baranki”. Czytanie bajek „Wiel­kanoc i baranek” oraz „Wiosenne przy­gody Reksia”. Wyko­ny­wanie świą­tecz­nych pocztówek.