Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości

Zobacz kalen­darz
Ogło­szenie mię­dzysz­kol­nego kon­kursu lite­racko-pla­stycz­nego „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“, skie­ro­wa­nego do uczniów klas 5 – 8 szkół pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.