Wielcy Polacy dla niepod­le­głości

View Calendar
Ogło­szenie międzysz­kol­nego konkursu lite­racko-plastycz­nego „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości“, skie­ro­wa­nego do uczniów klas 5 – 8 szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.