Waka­cyjne opowieści

View Calendar

Zajęcia eduka­cyjne w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek dla przed­szko­laków i uczniów klas I‑III promu­jące czytel­nictwo. Głośne czytanie wybra­nych tekstów lite­rac­kich o tema­tyce zwią­zanej z tematem spotkania. Zajęcia są uatrak­cyj­niane poga­danką lub prezen­tacją wpro­wa­dza­jącą, zabaw­nymi i cieka­wymi aneg­do­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dającą im możli­wość wyra­żenia swoich emocji. Uczest­nicy zajęć wyko­nują prace plastyczne lub inne zadania (np. krzy­żówki, rebusy, zagadki, quizy itp.).