Ucznio­wie polscy w walce o język ojczysty

Zobacz kalen­darz
09-03-2018 09:30 – 10:30

Germa­ni­za­cja i rusyfi­ka­cja szkol­nic­twa w okresie zaborów – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.