Uczeń zdolny czy kukiełka edukacyjna?

View Calendar

IV Kujawsko-Pomor­skie Forum Eduka­cyjne „Uczeń zdolny czy kukiełka eduka­cyjna? – o prze­kra­czaniu sztyw­nych ram“. Wystą­pienia ekspertów w dzie­dzinie psycho­logii i peda­go­giki oraz warsz­taty. Cele:
1. Rozwój zasobów i umie­jęt­ności uczest­ników potrzeb­nych w pracy z uczniami zdolnymi.
2. Ukazanie, jak można wspierać moty­wację tych uczniów i budować w nich poczucie własnej wartości.
3. Promo­wanie lite­ra­tury o pracy z uczniem zdolnym, zbiorów obco­ję­zycz­nych PBW w Bydgoszczy oraz oferty dla nauczycieli.