Tydzień Bibliotek 2020

View Calendar

Siedem­nasta edycja Tygo­dnia Bibliotek, która w tym roku prze­biega pod hasłem „Zasmakuj w biblio­tece“, odbę­dzie się online. Tydzień Bibliotek rozpo­czyna się 8 maja – w Dniu Biblio­te­karza i Bibliotek. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka przy­go­to­wała dla czytel­ników kilka niespo­dzianek. Bądźcie z nami przez cały tydzień – i później 🙂 – zapra­szamy na stronę inter­ne­tową i nasz Facebook.