To, co konieczne, to, co zbyteczne

Zobacz kalen­darz
18-04-2018 12:00 – 12:45

To, co konieczne, to, co zbyteczne

Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.